Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 6556/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 6556/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Δημοσίου)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη’ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

β) Τη με αριθμό 6556/2020 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Δημοσίου) που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μαραθώνος στις 07-02-2020, με την οποία έγινε δεκτή η από 13-4-2018 (με αριθ. καταθ. δικογράφου στο Εφετείο Αθηνών 5447/4468/2018), Έφεση της Βασιλικής Βενέρη κατά του Δήμου Μαραθώνος και κατά της με αριθμό 1576/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξαφανίστηκε η πρωτόδικη αυτή απόφαση (κατά το κεφάλαιο που ακύρωσε τη με αριθμό 16732/2014 διαταγή πληρωμής), κρατήθηκε και δικάστηκε η υπόθεση, απορρίφθηκε η από 3-6-2014 (με αριθ. καταθ. 61541/8821/2014), Ανακοπή του Δήμου Μαραθώνος και επικυρώθηκε η με αριθμό 16732/2014 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

γ) Τη Δ.Υ./5-3-2020 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Γεωργίας Κωτούλια, σύμφωνα με την οποία στοιχειοθετούνται λόγοι κατ’ άρθρο 559 αριθ. 1, 8 και 11 ΚΠολΔ, αναίρεσης της εν θέματι απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

δ) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο δεδομένου ότι υφίσταται προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων και δη της αναίρεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 1. Την άσκηση Αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της Βασιλικής Βενέρη και κατά της με αριθμό 6556/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Δημοσίου), σύμφωνα με τη σχετική (Δ.Υ./5-3-2020) γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Μαραθώνος, Γεωργίας Π. Κωτούλια.

2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (215/2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A87%CE%9E%CE%91%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%95%CE%99%CE%91

Σχολιάστε