Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης:   1387/2019                                                                       

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

2. Τις διατάξεις του άρθρου  72 παρ. 1 περ. ιη’ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει

β) Τη με αριθμό 3430/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μαραθώνος στις 11-12-2019, με την οποία έγινε δεκτή η από 21-05-2018 με ΓΑΚ47228 ΕΑΚ1373/01-06-2018, Αγωγή του Μάριου Αλτιπαρμάκη του Βασιλείου κατά του Δήμου Μαραθώνος, με την οποίο ζητείτο η καταβολή από το Δήμο του ποσού των έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (6.983,32) νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση, για την πώληση οικοδομικών υλικών από τον ενάγοντα προς το Δήμο τον Αύγουστο του 2014.

γ) Τη Δ.Υ./30-12-2019 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Γεωργίας Κωτούλια, ότι δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν λόγοι έφεσης, κατά της παραπάνω απόφασης, δεδομένης της παραδοχής εκ μέρους των Υπηρεσιών του Δήμου (σχετ. από 1-11-2018 έγγραφο Λογιστηρίου) ότι έχει εκτελεστεί η αναφερόμενη στην αγωγή προμήθεια και έχουν παραληφθεί τα επίδικα υλικά. Για το λόγο αυτό είχε αρχικά γίνει δεκτός με τη με αριθμό 258/2018 απόφαση της Ο.Ε. ο εξώδικος συμβιβασμός κατόπιν σχετικής αίτησης του ενάγοντος, πλην όμως δεν ευδοκίμησε διότι δεν είχε εγκριθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής του μέχρι την προθεσμία υποβολής προτάσεων επί της αγωγής και ούτω η αγωγή συζητήθηκε (ακυρουμένης της ως άνω απόφασης Ο.Ε.), χωρίς όμως να είναι δυνατή η κατ’ ουσίαν απόκρουσή της, σύμφωνα με τα παραπάνω.

δ) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο δεδομένου ότι υφίσταται προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων και δη της έφεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Τη μη άσκηση ενδίκων μέσων και συγκεκριμένα έφεσης κατά της με αριθμό 3430/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) σύμφωνα με τη σχετική (Δ.Υ./30-12-2019) γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Μαραθώνος, Γεωργίας Π. Κωτούλια.

2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1387/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •