Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Άσκηση αιτήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ’ του Ν. 3852/2010.

β) Τις με αριθ. 1269/20191271/2019 και 1272/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές) με τις οποίες: 1) με τη με αριθ. 1269/2019 απόφαση απορρίφθηκε ως αβάσιμη η με ΑΒΕΜ ΕΦ1485/2018 Έφεση του Δήμου Μαραθώνος κατά της με αριθμό 14547/2017 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 27ο  Μονομελές) με την οποία είχε γίνει δεκτή η από η από 1-2-2011 (ΓΑΚ 2489/2011), Προσφυγή της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», ακυρώθηκε η εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο της ΔΕΗ οφειλών της προσφεύγουσας υπέρ του Δήμου Μαραθώνος, για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, χρονικής περιόδου μηνός Οκτωβρίου 2010 που εισπράττονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, που εκδόθηκε στις 4-11-2010 με αριθμό 0036400628 (κατάσταση CSSR2530) συνολικού ποσού (συμπεριλαμβανομένου και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων), 80.988,10€ και διατάχθηκε η επιστροφή του ποσού που η προσφεύγουσα κατέβαλε στο Δήμο Μαραθώνος από την ανωτέρω αιτία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, 2) με τη με αριθ. 1271/2019 απόφαση απορρίφθηκε ως αβάσιμη η με ΑΒΕΜ ΕΦ1486/2018 Έφεση του Δήμου Μαραθώνος κατά της με αριθμό 14559/2017 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 27ο  Μονομελές) με την οποία είχε γίνει δεκτή η από η από 1-2-2011 (ΓΑΚ 2491/2011), Προσφυγή της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», ακυρώθηκε η εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο της ΔΕΗ οφειλών της προσφεύγουσας υπέρ του Δήμου Μαραθώνος, για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, χρονικής περιόδου μηνός Νοεμβρίου 2010 που εισπράττονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, που εκδόθηκε στις 18-12-2010 με αριθμό 0042278816 (κατάσταση CSSR2530) συνολικού ποσού (συμπεριλαμβανομένου και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων), 75.836,92€ και διατάχθηκε η επιστροφή του ποσού που η προσφεύγουσα κατέβαλε στο Δήμο Μαραθώνος από την ανωτέρω αιτία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και 3) με τη με αριθ. 1272/2019 απόφαση απορρίφθηκε ως αβάσιμη η με ΑΒΕΜ ΕΦ1487/2018 Έφεση του Δήμου Μαραθώνος κατά της με αριθμό 14567/2017 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 27ο  Μονομελές) με την οποία είχε γίνει δεκτή η από η από 1-2-2011 (ΓΑΚ 2492/2011), Προσφυγή της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», ακυρώθηκε η εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο της ΔΕΗ οφειλών της προσφεύγουσας υπέρ του Δήμου Μαραθώνος, για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, χρονικής περιόδου μηνός Σεπτεμβρίου 2010 που εισπράττονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, που εκδόθηκε στις 7-10-2010 με αριθμό 0032284953 (κατάσταση CSSR2530) συνολικού ποσού (συμπεριλαμβανομένου και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων), 75.836,92€ και διατάχθηκε η επιστροφή του ποσού που η προσφεύγουσα κατέβαλε στο Δήμο Μαραθώνος από την ανωτέρω αιτία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

γ) Τη Δ.Υ./03-06-2019 γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Γεωργίας Κωτούλια περί συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989 για την άσκηση αιτήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την αναίρεση των ως άνω με αριθ. 1269/2019, 1271/2019 και 1272/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές).

δ) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα λόγω ελλείψεων στη σύνθεσή της, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από το Δήμαρχο για την εμπρόθεσμη άσκηση των αιτήσεων αναίρεσης,  την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου και την αποτροπή ζημίας του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

  1. Την άσκηση αιτήσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την αναίρεση των με αριθ. 1269/2019, 1271/2019 και 1272/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 19ο Μονομελές), σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Μαραθώνος, Γεωργίας Π. Κωτούλια.
  2. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (539/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε