Έγκριση Διενέργειας έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Έγκριση α) Διενέργειας με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»  β) Έγκριση της ανωτέρω μελέτης»

Αριθμός Απόφασης: 523/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 50 και του άρθρ. 53  του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/2021) και του άρθρ. 120 παρ. 3.
 4. Την με υπ’ αριθ. 57/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV:45231300-8).
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΦΩΚΩΛΜ-21Ε, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 412 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 21REQ009729659 2021-12-13
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνουμε τη υπ΄ αριθμ. 57/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ», προϋπολογιζόμενης αξίας 30.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%,

Β. Αποφασίζει τη διενέργεια για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (523/2021) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΟΧΗΩΛΜ-ΔΟ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΧΗΩΛΜ-ΔΟ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *