Ίδρυση Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

Σήμερα, 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 έως 13:00, διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.20) και τις υπ. αρ. 18318/13.03.2020 & 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών συμμετείχαν τα οκτώ (8) μέλη,

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Τσίρκας Στέργιος Πρόεδρος  
2 Ευαγγελόπουλος Νικόλαος Τακτικό μέλος  
3 Ζορμπάς Γεώργιος Τακτικό μέλος  
4 Κυπαρίσσης Ευάγγελος Τακτικό μέλος  
5 Λάσκος Αργύριος Τακτικό μέλος  
6 Μακρής Δημήτριος Τακτικό μέλος  
7 Στάμος Χρήστος Τακτικό μέλος  
8 Σωτηρίου Ευάγγελος Τακτικό μέλος  

ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχε μετά από πρόσκληση και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα 2ο : Ίδρυση Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων.

Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς έγκριση εισήγηση για την ίδρυση Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων ως κατωτέρω:

Με τον Ν.  4662/20 « Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας , αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ.27/1/2020) προβλέπεται η ίδρυση Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας, Τμήμα Οργάνωσης,  με το αριθ. πρωτ: 20892 οικ. Φ 109.1 μας ενημέρωσε  ότι πρόκειται να ιδρυθούν εποχικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια με σκοπό να λειτουργήσουν κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο στην περιοχή μας, δηλαδή στο Κάτω Σούλι και στον Βαρνάβα.

Το υπ. αρ. 1572 Φ.109.1/14.04.2020 έγγραφο Α.Π.Σ μας γνωρίζει ότι:

Πρέπει να γίνουν άμεσα οι κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται  ώστε να εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος στέγασης για τα προαναφερόμενα κλιμάκια.  Συνημμένα μας  στάλθηκε ενδεικτικό κτιριολογικό πρόγραμμα με τις προτεινόμενες απαιτήσεις αναφορικά με τα Εποχικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια, με τους χώρους που δύναται αυτά να καταλαμβάνουν:

Xώροι Διοικητικής Υποστήριξης – Ενδιαίτησης

Προϊστάμενος – Γραμματεία   16 m2

2 γραφεία με συρταριέρα και καρέκλα , 1 καρέκλα επισκεπτών και 1 αρχειοθήκη φακέλων

Θάλαμος Διαμονής Προσωπικού Ανδρών  20 m2

1 θάλαμος με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 4 άτομα  { 2 διώροφα κρεβάτια }

Θάλαμος Διαμονής Προσωπικού Γυναικών  8 m2

1 θάλαμος με 2 κρεβάτια και ντουλάπα ιματισμού.

Χώρος  Ανδρών- wc , ντους    5 m2

1 λεκάνη, νιπτήρας , 1 ντουζιέρα

Χώρος Γυναικών  – wc , ντους  5 m2

1 λεκάνη, νιπτήρας , 1 ντουζιέρα

Τηλεφωνικό Κέντρο  5 m2

1 γραφείο με καρέκλα και η θέση του χώρου να επιτρέπει την οπτική επαφή με το χώρο στάθμευσης των οχημάτων

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – κουζίνα  15 m2

1 τραπέζι εστίασης και ανάλογα καθίσματα καθώς και στοιχειώδη εξοπλισμό κουζίνας με νεροχύτη , ψυγείο και συσκευή για ζέσταμα φαγητού. Ο χώρος δύναται να ενσωματώνει το χώρο του τηλεφωνείου.

Φοριαμοί – Αποθήκη ,αποθηκευτικός χώρος   6 m2

3 ντουλάπες ιματισμού φοριαμούς μπορεί να βρίσκεται σε υπόγειο.

Συνολική ωφέλιμη επιφάνεια m2 80

Προσαύξηση σε διαδρόμους , κλιμακοστάσια , τοιχοποιία   m2  10

Συνολικά μικτή επιφάνεια m2 90

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Χώρος Αμαξοστασίου       

Χρήση : Στάθμευση τουλάχιστον 1 υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος

Επιφάνεια 30 m2

 • Δύναται να είναι υπόστεγο, στέγαστρο ή και σκίαστρο για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η επιφάνεια είναι ενδεικτική καθώς η απαιτούμενη εξαρτάται από τον τύπο των οχημάτων.
 • Όλες οι εγκαταστάσεις είναι ενδεικτικές , οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα ελέγχονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Οι κύριοι χώροι εργασίας ή διαμονής πρέπει να διαθέτουν θέρμανση –ψύξη.
 • Επιθυμητή η εγκατάσταση κουδουνιού σχολικού τύπου ηχητικής σήμανσης συναγερμού συμβάντος με διάταξη ενεργοποίησης από το τηλεφωνείο.
 • Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και ο ανάλογος εξοπλισμός αυτών θα γίνονται με συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΑΠΣ.
 • Επιθυμητή η ύπαρξη αύλειου χώρου  με επαρκή επιφάνεια για τους ελιγμούς των οχημάτων καθώς και η ύπαρξη περίφραξης με θύρα εισόδου – εξόδου των οχημάτων και ανάλογη σήμανση για λόγους ασφάλειας.
 • Τα λειτουργικά έξοδα ( ύδρευση, ηλεκτρική παροχή , τηλεφωνική υποστήριξη κλπ) θα καλύπτονται από τους κατά τόπους Ο.Τ.Α

Προτείνεται παραχώρηση προς  χρήση  των Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων: α) του Αμαξοστασίου στον Βλητικό Σταθμό Κάτω Σούλι Μαραθώνα και β) οικήματος στην θέση Μερτίρη στον Βαρνάβα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση της εισήγησης του Προέδρου για την ίδρυση Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων και την παραχώρηση προς  χρήση  των Εποχικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων: α) του Αμαξοστασίου στον Βλητικό Σταθμό Κάτω Σούλι Μαραθώνα και β) οικήματος στην θέση Μερτίρη στον Βαρνάβα, και διαβιβάζει την έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2020.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •