Ανάθεση για την αυτοψία μηχανικού στο κτίριο που στεγάζεται το ΕΕΕΕΚ Νέας Μάκρης στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, για την αυτοψία μηχανικού ,στο κτίριο που στεγάζεται το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Νέας Μάκρης στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ στο  Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 418/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παράγραφο 2. σύμφωνα με την οποία «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 76928/09-07-2021 (Β’ 3075/2021) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Το από 29-07-2022 email του ιδρύματος για το παιδί «Παμμακάριστος», ότι το εν λόγω ακίνητο έχει κριθεί απολύτως ακατάλληλο για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ, καθώς συντρέχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι ζωής/υγείας για παιδιά και καθηγητές. Ειδικότερα: α. Τουλάχιστον από το 2012 έχει διαπιστωθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς η ανάγκη άμεσης μεταστέγασης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., λόγω σοβαρών προβλημάτων στατικής επάρκειας στο κτίριο που στεγάζεται το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., β. Σε αυτοψία των χώρων του Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Μάκρης, που διενεργήθηκε τον Ιούνιο 2021 από τον Πολιτικό Μηχανικό Ι. Μουργκάση , πέραν των  σοβαρών ζητημάτων στατικής επάρκειας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αμιαντοπλακιδίων («υλικό Χρυσοτίλης Αμίαντος» σε τμήμα των δαπέδων του κτιρίου). Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ο χρυσοτίλης αμίαντος συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους εμφάνισης καρκίνου.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για αυτοψία μηχανικού, για το  αν  χρειάζεται ειδική μελέτη στατικής επάρκειας για περαιτέρω πιστοποίηση της στατικότητας και καταλληλότητας στο κτίριο, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ      

Την απευθείας ανάθεση της αυτοψίας μηχανικού, για το  αν  χρειάζεται ειδική μελέτη στατικής επάρκειας για περαιτέρω πιστοποίηση της στατικότητας και καταλληλότητας στο κτίριο, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς , στον ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΚΡΙΤΖΗ,  Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 131, Τ.Κ. 19005, Ν. Μάκρη, ΑΦΜ 038598860, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, email: agritzis@gmai.com

Η ανωτέρω υπηρεσία, στο σύνολο δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 372,00 € (τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (418/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ρ55ΩΛΜ-8Ε4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ρ55ΩΛΜ-8Ε4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •