Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 537/2019

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε υπάλληλο του Δήμου μας της βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 86, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,

δ) Το υπ αριθ πρωτ 7002/1/1/10-07-2017 έγγραφο Δ/νσης Αστυν. Β/Ανατ.Αττικής – Αστυν. Τμήματος Μαραθώνος με θέμα: «Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αναφορά έναρξης λειτουργίας Υπηρεσίας μας»

ε) Τις ανάγκες που προέκυψαν από τη συγχώνευση των Α.Τ Νέας Μάκρης  και   Μαραθώνα και τη λειτουργία Α.Τ. Μαραθώνος Αττικής με έδρα τη Νέα Μάκρη

στ) Το γεγονός ότι το ΚΕΠ Μαραθώνα δεν λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες

ζ)Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπηρεσία-διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των ενδιαφερομένων κατά τις απογευματινές ώρες με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των πολιτών

η)Την  ανάγκη για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στη δημοτική ενότητα Μαραθώνα και κατά τις απογευματινές ώρες

θ) Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας Ζεγγίνη Γεώργιο του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων (πολιτών – δημοτών) στη Δημοτική Ενότητα Μαραθώνα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις απογευματινές ώρες λόγω μη ύπαρξης  διοικητικής αρχής  που να παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία κατά τις απογευματινές ώρες.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε