Ανάθεση παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων, λόγω του κατεπείγοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Το άρθρο 130 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 9. Την με αριθμό 1/2021 μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 10. Την με αριθμό 127/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 11. Την με αριθμό πρωτ. 8112/10-05-2021 διακήρυξη του Δημάρχου Μαραθώνος
 12. Το από 20-05-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων
 13. Την με αριθμό πρωτ. 8860/20-05-2021 μοναδική προσφορά του εν δυνάμει προσωρινού αναδόχου που έχει ήδη κατατεθεί στην εξελισσόμενη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
 14. Το από 24-05-2021 υπηρεσιακό έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας με θέμα «Αδέσποτα- απευθείας ανάθεση λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία»
 15. Το με αριθμό πρωτ. 9065/24-5-2021 έγγραφο με θέμα «Επίθεση αδέσποτου σκύλου» του πολίτη κου Π. Ν.
 16. Το γεγονός ότι συνέβησαν αιφνίδια περιστατικά με σκύλους που ενδεχομένως φέρουν ασθένειες ή έχουν εκδηλώσει προβληματική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα αφενός να υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος τόσο για τους πολίτες όσο και για το ζώα, και να απειλούνται τα δημοτικά συμφέροντα από την αναβολή λήψης απόφασης, αφετέρου να είμαστε σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών, τα οποία ενισχύονται περισσότερο λόγω της πανδημίας (COVID-19), μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του τρέχοντος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου
 17. Το γεγονός ότι δεν υπερβαίνουμε το χρηματικό όριο της απευθείας ανάθεσης με τις ως τώρα αναθέσεις μας με τις αριθ. 35 και 36/2021 αποφάσεις μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, στον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων μέχρι του ποσού των 3.100,00 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δηλ. καθαρή αξία  2.500,00€ + 600,00€ Φ.Π.Α. 24% =3.100,00 € συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τις τιμές της μοναδικής κατατεθείσας στην εξελισσόμενη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού προσφοράς με αριθμό πρωτ. 8860/20-05-2021 του εν δυνάμει προσωρινού αναδόχου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με ΑΦΜ 090030443 και Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

Το ποσό ανάθεσης της παρούσας θα αφαιρεθεί από την σύμβαση που θα προκύψει από τον εν λόγω συνοπτικό διαγωνισμό.

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (151/2021 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ρ9ΑΩΛΜ-ΩΡ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ9ΑΩΛΜ-ΩΡ8

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *