Αδέσποτα ζώα

Ανάθεση περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των ορίων του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 24.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 1/2019 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 9267/23-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: 78Η3ΩΛΜ-ΑΚ6

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 174.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την Πέμπτη 23/05/2019 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και ώρα 11:00 π.μ..

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
  2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
  3. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
  4. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
  5. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  6. Άδεια κτηνιατρείου σε ισχύ.
  7. Άδειες κυκλοφορίας και στοιχεία οχημάτων, που θα χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση των υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της με αριθ. 1/2019 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  9. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα κατάλληλα οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, προσωπικό για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία των ζώων.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

  1. Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 11:30, σε δύο στάδια, τα οποία δύναται να είναι την ίδια ημέρα.

 

Ο εκτελών καθήκοντα Δημάρχου

 

 Βάιος Θανασιάς

 

Σχολιάστε