Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση προμήθειας νερών και εδεσμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 07.07.2019

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης          617/2019         

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας νερών και εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές των βουλευτικών εκλογών της 07/07/2019».

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την 193/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη του Σπυρίδωνος, ως νέου Δημάρχου Μαραθώνος, για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
 11. Την από 03/07/2019 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005210028 2019-07-03.
 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 14129/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΘΟΩΛΜ-ΨΞΙ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 234, βάση της οποίων θα εγκριθεί το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ το οποίο δεν λειτουργεί λόγω τεχνικού προβλήματος.
 14. Την με αριθ. πρωτ. 14155/05-07-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
 15. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του δήμου στις 05.07.2019 από τους: α) ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ομάδα Α), β) ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΑΡΟΥ (ομάδες Γ & Δ), γ) ΝΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ομάδα Β) και δ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ (ομάδα Β), οι οποίες έλαβαν αριθμούς πρωτοκόλλου 14156, 14161, 14158 και 14164 αντίστοιχα.
 16. Το από 05/07/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και γνωμοδότησης, καθώς και απ΄ευθείας αναθέσεων, προμηθειών και εργασιών.
 17. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερή αγαθά, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια νερών & εδεσμάτων για τους εκλογικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές των βουλευτικών εκλογών της 07/07/2019, συνολικού προϋπολογισμού 842,67 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 2. Την έγκριση της από 03/07/2019 Τεχνικής Έκθεσης του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στους κάτωθι:

α) για την ΟΜΑΔΑ Α (Δ.Ε. Νέας Μάκρης) – ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, με έδρα τη Λ. Διονύσου αριθ. 43 Νέα Μάκρη, ΑΦΜ 106130240, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, στην τιμή ποσού 459,64 Ευρώ (καθαρή αξία 396,48€, ΦΠΑ 13% 37,81€ και 24% 25,34€, συνολική αξία 459,64€).

β) για την ΟΜΑΔΑ Β (Δ.Ε. Μαραθώνα) – ΝΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με έδρα την οδό Λ. Δημοκρατίας 7, Μαραθώνας ΑΦΜ 125741100, Δ.Ο.Υ Παλλήνης στην τιμή ποσού 198,92 Ευρώ (καθαρή αξία 172,12€, ΦΠΑ 13% 17,13€ και 24% 9,67€ συνολική αξία 198,92€).

γ) για τις ΟΜΑΔΕΣ Γ και Δ (Δ.Ε. Γραμματικού και Δ.Ε. Βαρνάβα) – ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, με έδρα την οδό Γ. Παπανδρέου αριθ. 23, Γραμματικό, ΑΦΜ 107056578, Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου, στην τιμή ποσού 183,87 Ευρώ (καθαρή αξία 115,64, ΦΠΑ 13% 11,02€ και 24% 7,39, συνολική αξία 134,05€).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (617/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •