Ανάθεση της παροχής υπηρεσίας παρακολούθησης σεμιναρίου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Δαπάνη Παρακολούθησης σεμιναρίου με τίτλο “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων ΟΤΑ α΄ βαθμού”»

Αριθμός Απόφασης: 156/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως έχουν τροποποιήθει και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία «Δαπάνη Παρακολούθησης σεμιναρίου με τίτλο “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων ΟΤΑ α΄ βαθμού”».
 5. Το από 11-04-2022 τεκμηριωμένο αίτημα,
 6. Τη με αριθμ. πρωτ 7291/11-04-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ79ΘΩΛΜ-ΜΦΔ και τη βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 339.
 7. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6073.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2022.
 8. Την έγγραφη προσφορά της ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ για κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο με τίτλο «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων ΟΤΑ α΄ βαθμού».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Δαπάνη Παρακολούθησης σεμιναρίου με τίτλο “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων ΟΤΑ α΄ βαθμού”», στην  εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΑΦΜ: 099081263 / ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), με στοιχεία επικοινωνίας: ΛΙΟΣΙΩΝ 117, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10440, Τηλ. 2130716370, έναντι ποσού 380,00€ (στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν επιβάλλεται ΦΠΑ).

Β. Την συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα: «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων ΟΤΑ α΄ βαθμού» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, των παρακάτω υπαλλήλων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 • Παπαϊωάννου Αρετή, προϊσταμένη του Τμήματος
 • Σαφρά Μαρία,
 • Τσιέρη Παρασκευή

Γ. Η πληρωμή γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (156/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ9ΓΣΩΛΜ-ΞΥΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΓΣΩΛΜ-ΞΥΩ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •