Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO»

Αριθμός Απόφασης: 440/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO.
 4. Την από 08-11-2021 Τεχνική Περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009497434 2021-11-08.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 21830/09-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΑΨΚΩΛΜ-6ΟΜ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 338 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009513095 2021-11-10.
 7. Τη με αριθμ. 423/10-11-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO, με ΑΔΑ ΡΠΕ6ΩΛΜ-Β2Ψ και η αποστολή πρόσκλησης στην εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..
 8. Την με αριθμ. 21988/10-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω εταιρεία στις 10-11-2021 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009514882 2021-11-10.
 9. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22243/15-11-2021.
 10. Το από 16-11-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 1.400,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 336,00€, σύνολο προσφοράς 1.736,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στη Marathon EXPO, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 08-11-2021 Τεχνική Περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στην εταιρεία ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Α. ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 800867408, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Μ. Σαρκουδίνου 60, Τ.Κ.: 11745, Πόλη: Νέος Κόσμος, τηλ.: 2109765865, έναντι του ποσού των 1.400,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 336,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 1.736,00 ευρώ (χίλια επτακόσια τριάντα έξι ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6432.02.

Γ. Ορίζεται η υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, Ειρήνη Σπανού, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (440/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΤΓΦΩΛΜ-Ζ7Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΓΦΩΛΜ-Ζ7Λ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *