Ανάθεση της προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών  του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθμό Π6/2020 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006333289.
 11. Τις  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 3930/26-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΝΩΛΜ-Ι71), 3931/26-02-2020 (ΑΔΑ: 60Ψ5ΩΛΜ-ΙΘΩ) και 3929/26-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΡΓΩΛΜ-ΒΨΟ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 127, 125 και 126 αντίστοιχα, βάση των οποίων εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006352323.
 12. Την με αριθ. πρωτ. 3995/27-02-2020   πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
 13. Την με αριθ. πρωτ. 4455/06-03-2020  προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου από την ατομική επιχείρηση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ.
 14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τις κάτωθι εταιρείες:

 1)Χ.ΛΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, Αιγαίου 35 –Καρελλάς Κορωπί  και έλαβε αριθ. Πρωτ: 4446/06-03-2020

2) ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΛΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, Θεσσαλίας 40-Αχαρναί Αττικής και έλαβε αριθ. πρωτ: 4454/06-03-2020.

3)CLOUDPRNT Digital &Display Products ΜΟΝ ΙΚΕ, Ελ. Βενιζέλου 68, Ν. Ηράκλειο και έλαβε αριθ. πρωτ: 4420/05-03-2020.

 1. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια βιβλίων, εντύπων και φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος συνολικού προϋπολογισμού 14.690,96 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθμό Π6/2020 Μελέτης του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην ατομική επιχείρηση Χαράλαμπου Βασ. Συμεωνίδη, με έδρα την οδό Σύμης αριθ. 3-5, Τ.Κ. 18542, Πειραιά, τηλ. 210-4202411, Α.Φ.Μ. 125190308, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ στην τιμή ποσού 9.840,40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 7.935,81 € + Φ.Π.Α. 24% 1.904,59 € = συνολική αξία 9.840,40 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (   214/2020 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΓΙ6ΩΛΜ-ΠΘΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΙ6ΩΛΜ-ΠΘΤ

Σχολιάστε