Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οστεοθυρίδων” για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 443/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος»,
 5. Την με αριθμό 16/2021/30-07-2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος,
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009432795 2021-10-26.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό 21863/09-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ρ2ΔΕΩΛΜ-ΛΝΣ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 347 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009514521 2021-11-10.
 8. Τη με αριθμ. 424/2021/10-11-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ως άνω προμήθεια, με ΑΔΑ 9Ο23ΩΛΜ-7ΑΕ και η αποστολή πρόσκλησης προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ οικονομικό φορέα.
 9. Την με αριθμ. 22004/10-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009514958 2021-11-10 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr.
 10. Την μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22446/16-11-2021, της εταιρείας Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΠΕΜ ΑΕΒΕ.
 11. Το από 18-11-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 18.600,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.464,00€, σύνολο προσφοράς 23.064,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 16/2021/30-07-2021 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία ΠΕΜ Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ, με Α.Φ.Μ. 094064530, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 20 ΧΛΜ, Τ.Κ.: 19002, Πόλη: ΠΑΙΑΝΙΑ, τηλ.: 2106047582,  έναντι του ποσού των 18.600,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  4.464,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 23.064,00 ευρώ (είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2021 και 2022 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 45.6631.02.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση των οστεοθυρίδων και η κατασκευή τσιμεντένιας  βάσης στην οποία θα στερεωθούν.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών καθώς και η τοποθέτησή και στερέωσή τους, ορίζεται το διάστημα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η παραλαβή των προς προμήθεια αγαθών θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Παναγιώτης Ηλίας.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (443/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΥΔΟΩΛΜ-ΙΞ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΔΟΩΛΜ-ΙΞ7

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •