Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αρ. Απόφασης  605/2019

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΨΦΤΒΟΡ1Κ-Δ63).
 9. Τη με αριθμό 530/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και της Ε’ Κατασκήνωσης.
 11. Την με αριθ. 10/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.
 12. Τις πιστώσεις στους ΚΑ 30.6279.01 και 15.6484.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 13. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005127394 2019-06-18 και έλαβε έγκριση με αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ005131575 2019-06-19.
 14. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ: 12335/18-06-2019 και 12336/18-06-2019, με ΑΔΑ: 6Ε7ΡΩΛΜ-ΡΤΣ και 9Π2ΔΩΛΜ-2ΜΓ και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 220 & 221.
 15. Τη με αριθ. πρωτ. 12472/19-06-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου.
 16. Τις προσφορές των εταιρειών α) PROTECT ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, β) ΠΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, γ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ και δ) ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του δήμου και έλαβαν αριθ. πρωτ. 13084/26-06-2019, 13067/26-06-2019, 13123/26-06-2019, 13101/26-06-2019 αντίστοιχα.
 17. Το από 26-06-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 18. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και της Ε’ Κατασκήνωσης, συνολικού προϋπολογισμού 18.891,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθμό 10/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και της Ε’ Κατασκήνωσης στην εταιρεία Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε. με δ.τ. PROTECT ΟΕ, με την οδό Καποδιστρίου 42, Τ.Κ. 10432, Αθήνα, ΑΦΜ 800584003, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, έναντι του συνολικού ποσού των 8.556,00 € (οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα έξι Ευρώ), ήτοι καθαρό ποσό 6.900,00€, ΦΠΑ 24% 1.656,00€, σύνολο 8.556,00€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (605/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •