Αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης ( Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία “ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο (ΟΝΕΙΡΟΣΚΑΛΑ)” λόγω αλλαγής εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτηρίου 1 και του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών»

Αριθμός Απόφασης      272/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, άρθρο 94,95)
 2. Το άρθρο 51 παρ. 3α του Ν. 3905/2010, σχετικά με την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους   από την 1η Ιουλίου 2011.
 3. Την με αριθμ.πρωτ.1267/2019,  απόφαση  Δημάρχου Μαραθώνος περί τοποθέτησης  Προϊσταμένων των υπηρεσιών του Δήμου.
 4. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 (Φ.Ε.Κ. 213/12-10-95 τευχ. Α’) «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας» και άλλες διατάξεις.
 5. Την αριθ. Δ22/οικ.11828/293 (ΦΕΚ 1157 τ.Β΄/04-04-2017) <<Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Την αριθμ. Γ2β/147/15.ο1.1999 Κ.Υ.Α. περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή  προγραμμάτων παιδικής προστασίας (ΦΕΚ 21β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. Tις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 8. Την αρ.211/2021 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος που αφορά στην συγκρότηση Α΄ θμιας Επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας των ακινήτων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε φορείς ιδιωτικού δικαίου ΜΦΠΑ&Δ παιδικών εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας.
 9. Την υπ’αριθ.πρωτ. 8956/21-05-2021 αίτηση της Ναλμπαντούδη Ιωάννας.
 10. Το από 29-07-2021 πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας με το οποίο εγκρίνεται η σχετική αίτηση για την αναθεώρηση της 903/21-10-2015 αδείας ίδρυση και λειτουργία  Μ.Φ.Π.Α.Δ. , για επαύξηση δυναμικότητας 100 νηπίων και 36 βρεφών στα κτίριο1 & κτίριο2 επί του 31ου χλμ της  Λ. Μαραθώνος, θέση Πλέστι, Νέα Μάκρη.
 11. Την υπ’ αριθ. Πρωτ: 4278/17-02-2014 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – Παιδικού σταθμού της « ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΠΕ »
 12. Την υπ’ αριθ. Πρωτ: 1166/21-10-2015 Αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – Παιδικού σταθμού της « ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΠΕ
 13. Την από 6/6/2017 Τεχνική Έκθεση του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Α. Μανουσέλη με τα Αρχιτεκτονικά σχέδια.
 14. Την με αρ.: 11969/1981 Άδεια Οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας Παλλήνης.
 15. Την υπ’ αριθμ.903/14/07/2017 Αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – Παιδικού σταθμού της « ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΠΕ
 16. Την από 21/05/2021 Τεχνική Έκθεση του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου Α. Μανουσέλη με τα Αρχιτεκτονικά σχέδια.
 17. Όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθεωρούμε την  υπ’αριθ.903/14-07-2017 Απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνα,  με την οποία αναθεωρήθηκε η υπ’αριθ. 1166/21-10-2015 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής &Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – Παιδικού σταθμού, στην Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης , κατηγορίας « ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ » , στην  <<ΝΑΛΜΠΑNΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΠΕ>> με ΑΦΜ 800515833 και νόμιμο εκπρόσωπο τη Ναλμπαντούδη Ιωάννα  του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΙΑΣ , γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το 1986, κάτοικος Μαραθώνα , οδός Θεσσαλίας αρ. 23  με ΑΔΤ  Χ 063908  που βρίσκεται επί του 31ου χλμ.Λ.Μαραθώνος, θέση Πλέστι, Νέα Μάκρη με το διακριτικό τίτλο « ΟΝΕΙΡΟΣΚΑΛΑ »  και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει καταθέσει.

Η Αναθεώρηση γίνεται λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτηρίου 1  αιθουσών απασχόλησης με συνολικό εμβαδόν (Κτήριο 1 (319,50 τ.μ). που αναλογούν σε αύξηση της δύναμης,  κατά δώδεκα (12) νήπια. Η συνολική δύναμη της ( Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – Βρεφονηπιακού Σταθμού ανέρχεται σε εκατόν τριάντα έξη  (136) παιδιά.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ.: 903/14-07-2017 Απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος.

Μετά την αναθεώρηση για την Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης ( Μ.Φ.Π.Α.Δ.) – Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Λεωφόρο Μαραθώνος 31ο χλμ θέση Πλέστι – Νέα Μάκρη με διακριτικό τίτλο << ΟΝΕΙΡΟΣΚΑΛΑ>>, ισχύουν τα εξής:

Η μονάδα έχει δυνατότητα φροντίδας και εξυπηρέτησης εκατό (100) νηπίων από 2 1/2 ετών  μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. και  τριάντα έξη (36) βρεφών μέχρι και 2 ½ ετών .

Επωνυμία

 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΠΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΝΕΙΡΟΣΚΑΛΑ

Διεύθυνση

 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 31ο χλμ. ΘΕΣΗ ΠΛΕΣΤΙ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Εμβαδόν κτισμάτων

 

319,50 τ.μ. + 238,50 τ.μ. = 558 τ.μ

Εμβαδόν αύλειου χώρου

 

865+525=1390  τ.μ.

Ιδιοκτήτης Μ.Φ.Π.Α.Δ.

 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΠΕ

Υπεύθυνος Νομικού Προσώπου της Μονάδος

ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

Μέγιστος Αριθμός εξυπηρετούμενων νηπίων

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ (36) ΒΡΕΦΗ & εκατό (100) ΝΗΠΙΑ

Σκοπός της Μ.Φ.Π.Α.Δ.

 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ- ΦΥΛΑΞΗ

Ωράριο Λειτουργίας

 

8:00 – 16:30

Παροχή φαγητού

 

ΝΑΙ

Μεταφορά παιδιών της Μονάδος με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο

 

ΝΑΙ

Η μονάδα θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και  Παρασκευή από τις 08:00πμ έως τις 16:30μμ. Στα παιδιά θα παρέχεται δεκατιανό και μεσημεριανό φαγητό το οποίο θα παρασκευάζεται σύμφωνα με το ειδικό διαιτολόγιο που θα καταρτίζεται και θα εγκρίνεται από παιδίατρο.

Η Διεύθυνση της Μονάδας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού, όπως προβλέπεται στην με αρ.πρ.  Π2β/οικ.2808/15-7-1997 Υπουργικής απόφασης  και την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/13.03.2017 Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης («Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.» – ΦΕΚ 1157/Β) και να προσκομίζει στο Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Μαραθώνος από 17-2-2014 και μετά ως ορίζεται, για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση – πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού , όπως και να ενημερώνει άμεσα  για κάθε αλλαγή των μελών του.

Τέλος η Διεύθυνση υποχρεούται να επιτρέπει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύουσας αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2345/95 και την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/13.03.2017 Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης («Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.» – ΦΕΚ 1157/Β) να φροντίζει να δίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της μονάδας στους γονείς κατά την εγγραφή των παιδιών τους .

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ99ΟΩΛΜ-4ΡΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ99ΟΩΛΜ-4ΡΞ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *