Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη ενός Δημοτικού Αστυνόμου

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μετάταξη ενός (1) Δημοτικού Αστυνόμου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15/6/2022

                                         Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 74,79 και 224 του ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/2008 τ.Α΄)  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ   98/2013 τ.Α΄ )
 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/02-12-2016 τ.Α΄) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/01-03-2017 τ.Α΄) και την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν.4472/2017 και συμπληρώθηκε από 02.12.2016 από την παρ.1 του άρθρου 88 του ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/26-03-2019 τ.Α΄)
 4. Την υπ αριθ  144/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση για μία (1) θέση ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ οι οποίοι υπηρετούν σε κλάδο δημοτικής αστυνομίας και έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους (στις θέσεις των κλάδων δημοτικής αστυνομίας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα αίτησης)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/89 για την πιστότητα του περιεχομένου του
 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, με πρόσφατη ημερομηνία, από το οποίο να προκύπτουν:

α) οι ημερομηνίες διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας η κατηγορία εκπαίδευσης κλάδος ειδικότητα ο βαθμός που κατέχουν και το ΜΚ

β) ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχικής διαδικασία (ΕΔΕ κλπ) και ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή

γ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου

δ) η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που λήφθηκαν υπόψη για το διορισμό τους

 1. Βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης περί ποσοστού κάλυψης θέσεων και μοναδικότητας στον κλάδο.
 2. Αντίγραφα εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων τριών (3) ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/05/2022 έως 15/06/2022 ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφ. Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη 19005 (ημερομηνία κατάθεσης σύμφωνα με την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου).

Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 2294320525

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτ/σης προκειμένου να αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15/6/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •