Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021 για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Θέσεις εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2021

Για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 έως 25/10/2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Εχοντας υπ όψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018) «Κύρωση σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
 6. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ και τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09 (ΦΕΚ 234/2009 τ.Α΄)
 8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου 4325/2015,(ΦΕΚ 47/2015 τ.Α΄) δεδομένου ότι πρόκειται για Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό προσωπικό.
 9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016).
 10. Τη με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466.
 11. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με ΚΩΔ ΟΠΣ  5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής »
 13. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 14. Την υπ αριθ 359/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα «ΚΔΑΠ» στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022».
 15. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016), σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς, συμπληρωματικά με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι καλλιτέχνες για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους εξαιρούνται από έγκριση ΠΥΣ, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 περ. Ιθ το άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006.
 16. Τον Ν.4821/2021(φεκ Α134 31.7.2021 ) Άρθρο 59 περί ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα της Εναρμόνισης
 17. Τις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄)
 18. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 960 συνολικά παιδιών στις Δομές «ΚΔΑΠ» Δήμου Μαραθώνα για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
 19. Τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την απασχόληση του εν λόγο προσωπικού, να σημειωθεί ότι αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2022
 20. Την υπ αριθ 360/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η «Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν στον Δήμο μας , στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022 ».
 21. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 )
 22. Την υπ αριθ πρωτ εσωτ. 200/20-10-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης τετράωρης απασχόλησης, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Περιόδου 2021-2022, στον Δήμο Μαραθώνος που εδρεύει στον Μαραθώνα οδό Οινόης 6 Μαραθώνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής,  έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό

401

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ

4

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Πτυχίο τμήματος επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .

 

 

   402

Εκπαιδευτικό Προσωπικό- Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας  ΠΕ

2

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Πτυχίο ή Δίπλωμα Παιδαγωγού με κατευθύνσεις: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στη παιδαγωγική ή Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) AEI  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών την ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

   403

Εκπαιδευτικό Προσωπικό- Ιστορίας-Αρχαιολογίας  ΠΕ

        1

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Πτυχίο τμήματος επιστήμης Ιστορικού Αρχαιολογικού ή πτυχίο της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, ή ομώνυμος τίτλος της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

 

404

Εκπαιδευτικό Προσωπικό- Νηπιαγωγών ΠΕ

1

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών προσχολικής αγωγής και  εκπαίδευσης ή επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία  ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής  ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

405

Καλλιτεχνικό  Προσωπικό- Θεατρικών – κινηματογραφικών σπουδών ΠΕ

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

.

Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών της ημεδαπής ή πτυχίο της σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Θεατρικών σπουδών ή το ομώνυμο πτυχίο άλλης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ ή πτυχίο του Τμήματος κινηματογράφου της σχολής καλών τεχνών ή το ομώνυμο πτυχίο άλλης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ.

 

    406

Καλλιτεχνικό  Προσωπικό- Καθηγήτρια Μουσικών ΠΕ, ΤΕ ΔΕ

2

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Πτυχίο Μουσικής και οπτικοακουστικών μέσων και τεχνών του τμήματος της Σχολής  Μουσικών σπουδών ή Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ή Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ή Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολόγων Τεχνολογίας ήχου και Μουσικών Οργάνων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ή Απόφοιτη αναγνωρισμένων Ωδείων με δικαίωμα διδασκαλίας ή κάτοχοι πτυχίου Ωδικής. και  Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής

ΣΥΝΟΛΟ

 

11

 

 

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας / Δομή θα παρέχει υπηρεσίες (αξία τοποθέτησης) voucher σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2021-2022. 
 • Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Ν.4756/2021 και την  ΚΥΑ Γ.Π.Δ11, οικ59903, ΦΕΚ3851/18.8.2021 , καθώς και στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 ΦΕΚ 2332 2.6.2021

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Ο βασικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται σε δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το 10 .Ανώτατο σύνολο μορίων 30.
 2. Προϋπηρεσία από 3 μήνες έως 1 έτος 20 μόρια αναλογικά..2 μόρια ανά μήνα από τον 3Ο Μήνα
 3. Ένα μόριο ανά μήνα ανεργίας έως και 12 μήνες.
 4. Η συνέντευξη Διεξάγεται από τριμελή επιτροπή. (μόρια 20)
 5. Τα κοινωνικά – οικογενειακά κοινωνικά κριτήρια αναλύονται ως εξής: μονογονέας, Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, λαμβάνει ανά κατηγορία 2 μόρια και σύνολο  4 σύνολο. Η οικογενειακή κατάσταση παντρεμένος με ένα παιδί λαμβάνει σύνολο 2 μόρια, με 2 παιδιά λαμβάνει σύνολο 4 μόρια, με 3 παιδιά λαμβάνει 6 μόρια. Με 4 παιδιά και άνω λαμβάνει 8 μόρια. Ανώτατο σύνολο μορίων 12. και ανεξάρτητα βαθμολογείται εάν είναι και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή ο ίδιος είναι πολύτεκνος με 6 επιπλέον μόρια ήτοι σύνολο 18 μόρια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τίτλοι σπουδών: Βασικό τίτλο σπουδών

30%

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο

20%

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη

20%

Χρόνος ανεργίας ( από 1 έως 12 μήνες)

12%

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, μονογονέας, Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας),

18%

Μοριοδότηση Κριτηρίων

Βαθμολόγηση τυπικών και ειδικών προσόντων

Κριτήριο βαθμολόγησης

Μόρια

Τίτλοι σπουδών

Βασικός Τίτλος Σπουδών και παρεμφερείς σπουδές (συναφείς με την ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη)

30 μόρια

Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο

Διδακτική προϋπηρεσία από 1μήνα έως 1 έτος

20 μόρια

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας και προσωπικότητα (συνέντευξη)

Συγκροτημένη παιδαγωγική προσέγγιση, παιδαγωγική κατάρτιση και επάρκεια, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες κ.λ.π.

20 μόρια

Κοινωνικά και Οικογενειακά κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, μονογονέας, Γονέας, μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ, τέκνο πολυτεκνης οικογένειας ),

18 μόρια

 

Χρόνος ανεργίας ( από 1 έως 12 μήνες)

Από 1-12 μήνες

12 μόρια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης στην οποία και να φαίνεται αναλυτικά ο βαθμός του πτυχίου τους άλλως βαθμολογούνται με την κατώτερη δυνατή βαθμολογία 5.00 . Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (εντός διμήνου).
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό υγείας (με την υπογραφή της σύμβασης)
 7. Ποινικό μητρώο
 8. Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) για όσους υποψήφιους επικαλούνται πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφά χωρίς επικύρωση από Δικηγόρο ή θεώρηση από Δημόσια υπηρεσία . Υποχρεούνται να προσκομίσουν και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου η συγγενικού προσώπου πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης  «02.12.2019»).
 1. Βεβαίωση σπουδών τέκνου για να ληφθεί υπ όψιν .
 2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@marathon.gr  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή που να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής και να αποστέλλεται , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, Λεωφ. Μαραθώνος  104 Νέα Μάκρη ΤΚ 19005 (υπόψη Τσιέρη Παρασκευής & Σαφρά Μαρίας τηλ. επικοινωνίας 2294320566  & – 529 αντίστοιχα)

 • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.marathon.gr/) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
 • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.
  • Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (γραφείο πρωτοκόλλου) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε   δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού  του Νομού Αττικής.

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το γραφείο προσωπικού του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στην ιστοσελίδα

(www.marathon.gr) του Δήμου Μαραθώνος  μαζί με την αίτηση.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που θα συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαραθώνος και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαραθώνος και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

 Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή μετά το πέρας προθεσμίας των ενστάσεων, και αξιολόγηση αυτών .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος και στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.marathon.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια .

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επίσης ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος  μαζί με την αίτηση, ή από το επίσημο site του Δήμου www.marathon.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (τετράωρη) από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Η πρόσληψη ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ έχει ισχύ από την ημερομηνία της σύμβασης και έναρξης της απασχόλησης (άρθρο 3 της ΠΝΠ 26/2015 ΦΕΚ 102/2015 τ.Α΄)

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 έως 25/10/2021

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •