Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για την υλοποίηση της πράξης «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Αριθμός Απόφασης: 479/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4962/03-04-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1046/22-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ0Ε7Λ7-ΤΝΚ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
 6. Την υπ’ αριθμ. 29/19-02-2019 (ΑΔΑ:6Π41ΩΛΜ-ΘΞΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
 7. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20855/6134/27-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Την υπ αριθ πρωτ 5476/19-03-2019 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11456/07-06-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 11. Την υπ αριθ πρωτ 5952/2019//1/2019/13-06-2019 έγκριση ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
 12. Το υπ αριθ πρωτ 21275/2-10-2019 πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης
 13. Την υπ αριθ 1029/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος (ΦΕΚ 2035/Γ/2019) με θέμα: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 14. Την υπ αριθ 663/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος (ΦΕΚ 1741/Γ/2020) με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για τη λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 15. Την υπ αριθ 353/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3305/Γ/2021) με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για τη λειτουργία της Δομής «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 16. Την υπ αριθ πρωτ 21800/9-10-2019 σύμβαση, καθώς και 18324/09-10-2020 και 19931/09-10-2021 ανανεώσεις σύμβασης εργασίας της υπαλλήλου ιδοχ που προσλήφθηκε για την υλοποίηση της πράξης «ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
 17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22428/19-09-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών        Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της         Δαπάνης μισθοδοσίας της υπαλλήλου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 Την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος ως κατωτέρω:

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σ********

Ε********

Β********

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (κωδ. θέσης 201)

Από 09/10/2022 έως 08/10/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

5212266125/03.10.2019

Η ανωτέρω σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια χωρίς η προσλαμβανόμενη να δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 60.6041.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Μαραθώνος οι δαπάνες για τη λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο  και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΒ4ΩΛΜ-ΨΓ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΒ4ΩΛΜ-ΨΓ2

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *