Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αναπλήρωση Δημάρχου Μαραθώνος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης  742/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

  • Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν στις 18-05-2014,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
  • Την υπ’ αριθμόν 43, με αριθμό πρωτοκόλλου30565/06-08-2014, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος : 01η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)»,
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012)
  • Την υπ αριθ 526/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Αντιδημάρχου  Δικτύων & Καθημερινότητας στον Δήμο Μαραθώνος έως και τις 31/08/2019
  • Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Μαραθώνος τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο κ. Αλεξανδρής Πέτρος  Αντιδήμαρχος Δικτύων & Καθημερινότητας, Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

 

Ιωάννης Ζαγάρης

Σχολιάστε