Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου

Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο της αφετηρίας του Μαραθώνιου δρόμου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση του έργου “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”, με εκτιμώμενη συνολική αξία 872.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
  ήτοι έως την Τετάρτη 14/11/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες,
  που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά
  με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις
  16/11/18 ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2294320519, FAX επικοινωνίας 2294090810, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Αφένδρα.

 1. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι 45212200-8 & 45212290-5.
 2. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08.08.2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 4. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 5. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς ορίζεται η 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα .10:00 π.μ.

 1. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή 1ης τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:

 1. i) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
 2. ii) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 1. iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής [Κ.Α.Ε.: 9777.05.005]. και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018, με Κ.Α. 61.7322.17.

Στον ανάδοχο μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή ύψους μέχρι του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς την αναθεώρηση και του αναλογούντος ποσοστού του Φ.Π.Α.

 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 14.064,52 € (δεκατέσσερις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 20/01/2020. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 2. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 3. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 4. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (8) οκτώ μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 6. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 325/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, η έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού με την υπ’ αριθμό 235/26-09-18 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος. Έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 101/2018 & 365/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 7. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr

 

Μαραθώνας 30.10.2018

ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Έργων

Γεώργιος ΝησιώτηςΔιευκρινίζεται ότι στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του εν θέματι έργου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, με συστημικό
αύξοντα αριθμό 77918, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο με τίτλο “ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ” καθώς και το έντυπο με τίτλο “ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ επεξεργάσιμο” και όχι αυτό με τίτλο “ΤΕΥΔ” και “ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο”, που αρχικά αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Σχολιάστε