Απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ανάγκη εκτέλεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Μαραθώνος.
 9. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 20.6253.01 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 10. Την με αριθ. 21/2019 μελέτη στην οποία προβλέπεται η ασφάλιση τυχόν νέων οχημάτων και μηχανήματων έργου που θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία κτήσης τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των υπολοίπων οχημάτων (27/02/2021) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όμοια με τη συμβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήματος του υπάρχοντος στόλου του Δήμου.
 11. Την με αριθ. 230/08-01-2020 με διακήρυξη για συνοπτικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2020
 12. Την με αριθ. 354/2019 απόφαση Ο.Ε για την έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος.
 13. Την με αριθ. 3528/20-02-2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων & μηχανήματων του δήμου Μαραθωνος
 14. Την τεχνική περιγραφή από τις 18/05/2020 της δ/νσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος πρασίνου & συντήρησης υποδομών του Δήμου
 15. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006727776 2020-05-19.
 16. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 187/19-05-2020 (με ΑΔΑ: 69ΜΑΩΛΜ-233) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 187, βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος20REQ
 17. Την με αριθ. πρωτ. 7687/21-05-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
 18. Την με αριθ. πρωτ. 7712/22-05-2020 προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου από την Ανώνυμο Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Ευρωπαϊκή Πίστη», Λ. Κηφισίας 274- Χαλάνδρι-Τ.Κ 15232,ΑΦΜ 094060402, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 19. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1.Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση των  καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 3.685,60 Ευρώ.

2.Την έγκριση της τεχνικής περιγραφής από τις 18/05/2020 της δ/νσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος πρασίνου & συντήρησης υποδομών του Δήμου

3.Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην Ανωνύμο Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Ευρωπαϊκή Πίστη», Λ. Κηφισίας 274- Χαλάνδρι -Τ.Κ 15232,ΑΦΜ: 094060402, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 3.685,60 Ευρώ

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 334/2020 ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω8ΘΨΩΛΜ-9ΚΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΘΨΩΛΜ-9ΚΟ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •