Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεσης προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού κουζίνας για την Ε΄ κατασκήνωση

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης  741/2019          

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού κουζίνας, για τις ανάγκες λειτουργίας των μαγειρείων της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ΚΥΑ Δ11 οικ.16878/678_12.04.2019 (ΦΕΚ 1339_18.04.2019 τεύχος B’) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 9. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη του Σπυρίδωνος, ως νέου Δημάρχου Μαραθώνος.
 1. Τη με αριθμό 530/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 2. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού κουζίνας, για τις ανάγκες λειτουργίας των μαγειρείων της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος
 3. Την από 08-08-2019 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 1. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005413691 /08-08-2019.
 2. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 17093/07-08-2019 (ΑΔΑ ΨΟΙΛΩΛΜ-ΣΜ5) και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 278 βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005418971 /08-08-2019.
 3. Την με αριθ. πρωτ. 17145/08-08-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, προς τον κ.κ. Απόστολο Ραφαήλ Μουλά
 4. Την προσφορά του κ. Απόστολου Ραφαήλ Μουλά με τον διακριτικό τίτλο Economy cleaners  που έλαβε αριθμό πρωτ. 17167/09-08-2019
 5. Το από 09/08/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 6. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού κουζίνας, για τις ανάγκες λειτουργίας των μαγειρείων της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 1.391,16 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της από 08-08-2019 Τεχνικής Περιγραφής του τμήματος προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού κουζίνας, για τις ανάγκες λειτουργίας των μαγειρείων της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, στον κ. Απόστολο Ραφαήλ Μουλά με τον διακριτικό τίτλο Economy cleaners, Επαγγελματικά προϊόντα καθαρισμού με έδρα της επιχείρησης την οδό Περικλέους 86 – Πετρούπολη Τ.Κ. 13231, Α.Φ.Μ. 157389511 Δ.Ο.Υ. Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, συνολικού ποσού των 1.391,16 Ευρώ (χιλίων τριακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά του ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρό ποσό 1.121,90€, ΦΠΑ 24% 269,26€, σύνολο 1.391,16 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (741/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε