Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση κοπής – κλαδέματος καθαρισμού δένδρων

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης              1253/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8.  Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών κοπής – κλαδέματος καθαρισμού και πλήρους απομάκρυνσης δένδρων από κοινόχρηστους χώρους,  λόγω εκτεταμένης βροχόπτωσης και ανεμοστρόβιλου της 25/11/2019  στην περιοχή Ζούμπερι στο Δήμο Μαραθώνος
 10. Το γεγονός ότι η πτώση  δένδρων από τον ανεμοστρόβιλο δημιούργησε άμεσο και προφανή κίνδυνο για τους πολίτες καθώς και για τις υποδομές
 11. Το γεγονός ότι το συμβάν ήταν αιφνίδιο και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, αλλά θα προβλεφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αναμόρφωσης αυτού.
 12. Την από 25/11/2019 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλοντος και Συντήρησης Υποδομών.
 13. Το πρωτογενές αίτημα και η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με την αντίστοιχη καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων και στο ΚΗΜΔΗΣ θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω του κατεπείγοντος
 14. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΩΝΣΤΑ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «ΚΟΜΑR» , που κατατέθηκε ενώπιον μου κατόπιν προφορικής πρόσκλησής μου για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ, αλλά η κατεπείγουσα διαδικασία για την άμεση εκτέλεση των εργασιών είναι προφανής και επιβεβλημένη για λόγους πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας των εργασιών κοπής – κλαδέματος καθαρισμού και πλήρους απομάκρυνσης δένδρων από κοινόχρηστους χώρους λόγω της θεομηνίας 25.11.2019, συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της από 25/11/2019 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στην ΚΩΝΣΤΑ Δ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «ΚΟΜΑR», με έδρα το 35ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 19005, Α.Φ.Μ. 041949035 Δ.Ο.Υ Παλλήνης έναντι του συνολικού ποσού των 12.400,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 10.000€ + 2.400€ Φ.Π.Α. 24% = 12.400,00€).

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1253/2019 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  Στέργιος Τσίρκας

Σχολιάστε