Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης 1229/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 960/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη της παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών
 10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στους ΚΑ 20.6263.01, 35.6264.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 11. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005084813/10-06-2019
 12. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: α)1114/15-01-2019 (ΑΔΑ 695ΘΩΛΜ-ΝΜ6), β) 1113/15-01-2019 και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 3 & 2 αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 19REQ005781752/31-10-2019.
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 23997/06-11-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στους: α) Τον κ. Μάριο Χαλκιαδάκη, Εμπορία – Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων, β)Αφοί Σωτηρίου Ο.Ε «ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ» γ) Παναγιώτα Προμπονά & ΣΙΑ Ο.Ε.
 14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου: α) της εταιρείας Αφοί Σωτηρίου Ο.Ε. «ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ» και έλαβε αριθ. Πρωτ: 24343/11-11-2019, β) της εταιρείας Παναγιώτα Προμπονά & ΣΙΑ Ο.Ε. και έλαβε αριθ. Πρωτ:24575/13-11-2019
 15. Την από 13/11/2019 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διαγωνισμών, καθώς και απ΄ευθείας αναθέσεων, προμηθειών και εργασιών.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της 11/2019 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων κήπων με προμήθεια ανταλλακτικών στην εταιρεία Παναγιώτα Προμπονά και ΣΙΑ Ο.Ε., με έδρα Λ. Μαραθώνος 313, Μαραθώνας, Τ.Κ. 19007, ΑΦΜ 082138730, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, συνολικής αξίας 5.500€ (καθαρό ποσό 4.435,48€ ΦΠΑ 24% 1.064,52€)  με ποσοστό έκπτωσης 28% (είκοσι οκτώ τοις εκατό) επί του γενικού service όλων των μηχανημάτων και για κάθε επιπλέον εργασία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1229_2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Σχολιάστε