Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρού αφαιρετικού αλάτων πλυντηρίων Ε’ Κατασκήνωσης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αριθμός Απόφασης               947/2019

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρού αφαιρετικού αλάτων για την επισκευή και τον καθαρισμό των πλυντηρίων της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΨΦΤΒΟΡ1Κ-Δ63).
 9. Τη με αριθμό 530/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη της προμήθειας υγρού αφαιρετικού αλάτων για την επισκευή και τον καθαρισμό των πλυντηρίων της Ε’ Κατασκήνωσης.
 11. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον ΚΑ 15.6482.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: 18375/29-08-2019 (ΑΔΑ Ψ4Θ8ΩΛΜ-Ζ9Β) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 297.
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 18386/30-08-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία ΚΑΠΩΝΗΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ.
 14. Την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του δήμου και έλαβε αριθ. πρωτ. 18343/30-08-2019.
 15. Το από 30-08-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια υγρού αφαιρετικού αλάτων για την επισκευή και τον καθαρισμό των πλυντηρίων της Ε’ Κατασκήνωσης, συνολικού προϋπολογισμού 347,20 Ευρώ.
 2. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρού αφαιρετικού αλάτων για την επισκευή και τον καθαρισμό των πλυντηρίων της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία «ΚΑΠΩΝΗΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ», με έδρα την οδό Λευκωσίας 47, Αθήνα, Τ.Κ. 12133, ΑΦΜ 082858222, Δ.Ο.Υ. Β΄Περιστερίου, έναντι του συνολικού ποσού των 347,20 € (τριακόσια σαράντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά), ήτοι καθαρό ποσό 280,00€, ΦΠΑ 24% 67,20€, σύνολο 347,20€.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (947/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε