Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος και αντικατάστασή του»

Αριθμός Απόφασης: 427/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147)
 2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως ισχύουν
 5. Την υπ αριθ   55472/23-07-2021  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) τη Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/26-07-2021 τ.Β΄)
 6. Την υπ’ αριθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 7. Το υπ αριθ  56982/30-07-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ στους Δήμου της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
 8. Τις  ανάγκες  του  Δήμου Μαραθώνος σε  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 9. Την υπ αριθ  285/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδοχ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος»
 10. Τις ανάγκες  του  Δήμου Μαραθώνος σε  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
 11. Την υπ αριθ πρωτ 14765/04-08-2021 ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 12. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 13. Την υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ
 14. Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 15. Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ πρωτ 14765/04-08-2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
 16. Το υπ αριθ πρωτ  16112/24-08-2021 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων
 17. Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους.
 18. Την υπ αριθ πρωτ 16489/31-08-2021 υπεύθυνη δήλωση της Ε******** Ά******** του Β******** σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι η προϋπηρεσία της δεν είναι στον οικείο Δήμο και ζητά να μην προχωρήσουμε στην αναγγελία της πρόσληψής της
 19. Την υπ αριθ πρωτ 16495/31-08-2021 υπεύθυνη δήλωση της Κ******** Α******** του Κ********, επιτυχούσας στους οριστικούς πίνακες της μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση της σχολικής καθαρίστριας και δεν επιθυμεί την πρόσληψή της
 20. Το από 31/8/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με αριθ πρωτ 16497 της Κ******** Ε******** σύμφωνα με το οποίο δεν αποδέχεται τη θέση της σχολικής καθαρίστριας μερικής 3ωρης απασχόλησης
 21. Την υπ αριθ πρωτ 16506/31-08-2021 υπεύθυνη δήλωση της Κ******** Β******** του Χ********, επιτυχούσας στους οριστικούς πίνακες της πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία δεν επιθυμεί την πρόσληψή της ως σχολικής καθαρίστρια στο Δήμο Μαραθώνος
 22. Την υπ αριθ 289/2021 απόφαση με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, Δήμου Μαραθώνος
 23. Τις υπ αριθ  295,302,304,305 & 326/2021 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος
 24. Την υπ αριθ πρωτ  22319/15-11-2021  υπεύθυνη δήλωση  της  Κ********  Α******** του Π********                   σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση της σχολικής καθαρίστριας  για λόγους υγείας
 25. Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης και το πρακτικό κατάταξης υποψηφίων μετά από κλήρωση
 26. Την υπ αριθ πρωτ 22343/16-11-2021  υπεύθυνη δήλωση του Ε******** Ι******** του Κ********                       σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση του σχολικού καθαριστή
 27. Την υπ αριθ πρωτ 22321/15-11-2021 υπεύθυνη δήλωση της Α******** Π******** του Α********           σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται την θέση της σχολικής καθαρίστριας

                              Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ  22319/15-11-2021 υπεύθυνης δήλωσης της Κ********          Α******** του Π******** σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση της σχολικής καθαρίστριας για προσωπικούς λόγους.

Β. Σε αντικατάσταση της ανωτέρω θα προσληφθεί η Π******** Ι******** του Μ********                         από σήμερα  16/11/2021 μέχρι 30/06/2022.

Γ. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ4ΜΥΩΛΜ-8ΣΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΜΥΩΛΜ-8ΣΖ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *