Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 689/2019

ΘΕΜΑ: Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου (ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών)  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).

ζ)Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).

η)Την υπ’ αριθμ. 91/19-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΜΙΩΛΜ-ΜΦΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ΙΔ.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018.

θ)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25152/9470/04-04-2018 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνος, με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

ι)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25720/5-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΔ6465ΧΘ7-Π0Η) Απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση σύναψης σαράντα δυο (42) συμβάσεων με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.

ια)Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 26354/7-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές) προς το Δήμο Μαραθώνα.

ιβ)Την υπ αριθ πρωτ 28797/21-11-2018 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ιγ) Την υπ αριθ πρωτ   31591/2018//1/2019  έγκριση της υπ αριθ πρωτ 28797/21-11-2018 ΣΟΧ 1/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 1/2018) ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

ιδ) Την υπ αριθ 772/2018 απόφαση με θέμα Τροποποίηση της υπ αριθ 1285/2018 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιε) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιστ) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ   5326/18-03-2019  πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιη) Την υπ αριθ 247/2019 απόφαση με θέμα : Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

ιθ) Την υπ αριθ πρωτ 15973/26-07-2019 αίτηση παραίτησης του κ. Τσολακίδη Ιωάννη του Συμεών υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών, Δήμου Μαραθώνος.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 15973/26-07-2019 αίτησης παραίτησης του κ. Τσολακίδη Ιωάννη του Συμεών υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΥΕ εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών, Δήμου Μαραθώνος.

 Β. Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •