Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή παραίτησης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 1343/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).

ζ)Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).

η)Την υπ’ αριθμ. 14/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΥΡΩΛΜ-ΝΡΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου & λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2018.

θ)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19150/5691/28-2-2019 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνος, με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

ι)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 31540/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ32Κ465ΧΘ7-Κ4Χ) Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών

ια)Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 31962/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές) προς το Δήμο Μαραθώνα.

ιβ)Την υπ αριθ πρωτ   21298/02-10-2019  ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ιγ) Την υπ αριθ πρωτ 21127/2019//1/20-11-2019 έγκριση της υπ αριθ πρωτ 21298/02-10-2019 ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

ιδ) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση με θέμα : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιε) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιστ) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ  25932/03-12-2019  πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιη) Την υπ αριθ 1264/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν τρεις εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών

ιθ) Την υπ αριθ πρωτ 26064/05-12-2019 υπεύθυνη δήλωση του κ. Τούντα Ευάγγελου σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση του εργάτη ταφής-εκταφής νεκρών της υπ αριθ ΣΟΧ 3/2019 προκήρυξης όπου θεωρήθηκε επιτυχών

κ) Την υπ αριθ 1266/2019 απόφαση με θέμα : Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης Τούντα Ευαγγέλου του Θεοδώρου και αντικατάσταση του

κα) Την υπ αριθ πρωτ 27392/23-12-2019 υπεύθυνη δήλωση του κ. Κόκκινου Κων/νου του Αθανασίου σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ εργάτη ταφής εκταφής νεκρών όπου προσλήφθηκε με την υπ αριθ ΣΟΧ 3/2019 προκήρυξη.

κβ) Την υπ αριθ  967/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Αναπλήρωση Δημάρχου Μαραθώνος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 27392/23-12-2019 υπεύθυνης δήλωσης του κ. Κόκκινου Κων/νου του Αθανασίου σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ εργάτη ταφής εκταφής νεκρών όπου προσλήφθηκε με την υπ αριθ ΣΟΧ 3/2019 προκήρυξη .

Σε αντικατάσταση του ανωτέρω, και λόγω του ότι ο επόμενος στους πίνακες κατάταξης υποψηφίων είναι ο κ. Σιδέρης Παναγιώτης του Νικολάου και την 31/12/2019 ξεπερνάει το 65ο έτος της ηλικίας του, προσλαμβάνεται ο επόμενος στους πίνακες κατάταξης που είναι ο κ. Δημητρίου Σπυρίδων του Παναγιώτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα από σήμερα 23/12/2019 έως 04/08/2020.

Β. Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

Σχολιάστε