Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης του Λέου Πέτρου του Γεωργίου από τη θέση ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας-Συνοδού Απορριμματοφόρου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης του Λέου Πέτρου του Γεωργίου από τη θέση ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας-Συνοδού Απορριμματοφόρου (κωδ. θέσης 301 της ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης) και αντικατάστασή του».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) και του αρθρου 64 του Ν.4590/2019

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).

ζ)Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).

η) Την υπ’ αριθμ. 55/20-03-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΙΥΩΛΜ-Χ51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών για κάλυψη  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020».

θ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  25673/6718/9-4-2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μαραθώνα, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

ι) Την υπ’ αριθμ. 29063/13-05-2020 (ΑΔΑ:65Ν846ΜΤΛ6-ΚΡ0) απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση σύναψης χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ (1.358) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού».

ια) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

ιβ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 / Β΄/27-11-2012) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21483/03-12-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του δήμου περί ύπαρξης κενών θέσεων.

ιγ)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 891/20-1-2021 βεβαίωση του  Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος περί ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων.

ιδ)Την υπ αριθ πρωτ 21628/07-12-2020 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ιε) Την υπ αριθ πρωτ 25592/2020//1/2021 έγκριση της υπ αριθ πρωτ 21628/07-12-2020                    ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ  3/2020) ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

ιστ) Την υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ιζ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιη) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ιθ) Το υπ αριθ πρωτ   4160/10-03-2021  πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

κ) Την υπ αριθ 74/2021  απόφαση δημάρχου με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

κα) Την υπ αριθ πρωτ 4746/22-03-2021 υπεύθυνη δήλωση του Λέου Πέτρου του Γεωργίου σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ Εργάτη καθαριότητας-συνοδού απορριμματοφόρου για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ  4746/22-03-2021 υπεύθυνης δήλωσης του Λέου Πέτρου του Γεωργίου σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ Εργάτη καθαριότητας-συνοδού απορριμματοφόρου για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους.

Σε αντικατάσταση του ανωτέρω προσλαμβάνεται ο επόμενος στους πίνακες κατάταξης Μπαρούνος Παναγιώτης του Ευαγγέλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  χρονικής διάρκειας από σήμερα 22/03/2021 μέχρι την 21/11/2021.

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/95ΡΨΩΛΜ-ΙΓΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/95ΡΨΩΛΜ-ΙΓΧ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *