Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης του Σταθακόπουλου Γεωργίου από τη θέση ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης του Σταθακόπουλου Γεωργίου από τη θέση ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ. ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την από 25/01/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ πρωτ 21/2021/000077108322 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ζ)Την από  08/02/2021  απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

η) Την αίτηση επιμήκυνσης της προθεσμίας πρόσληψης για παράταση του προγράμματος

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι: δύο (2) Μηχανικοί, δέκα (10) Βοηθητικό Προσωπικό καθαριότητας, ένας (1) Σιδεράς-Ηλεκτροσυγκολλητής, τρεις (3) Εργάτες Χειρωνακτικών Εργασιών, τέσσερις (4) Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, δύο (2) Υδραυλικοί, τρεις (3) Υπάλληλοι Γραφείου, δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων, ένας (1) Ξυλουργός, ένας (1) Ελαιοχρωματιστής, δύο (2) Φύλακες, (συνολικά 31 θέσεις)

ι) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιβ) Την υπ αριθ 97/2021 απόφαση σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν 21 άτομα μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο μας

ιγ) Την υπ αριθ πρωτ  5901/06-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του Σταθακόπουλου Γεώργιου του Ζωγράφου σύμφωνα με την οποία επιθυμεί τη λύση της σύμβασής του για προσωπικούς λόγους.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 5901/06-04-2021 υπεύθυνης δήλωσης του Σταθακόπουλου Γεώργιου του Ζωγράφου σύμφωνα με την οποία επιθυμεί τη λύση της σύμβασής του για προσωπικούς λόγους.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΓΔΩΛΜ-ΡΙ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΓΔΩΛΜ-ΡΙ5

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •