Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης Α.Κ.Α.Μ.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος αποφασίζει:

 Την συμπλήρωση της απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος με αριθμό 596/2018 ΑΔΑ: ΩΓΗΙΩΛΜ-ΑΑΣ που αφορά   στην άδεια λειτουργίας  της ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  ομάδας Α2, όπως ορίζεται στον Ν.4479/2017, άρθρο 4 ,  που αποτελεί τη  σημερινή έδρα του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» επί της οδού Σλήμαν 31 Τύμβος Μαραθώνα στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος,  για   προπονήσεις και διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων  στο άθλημα της Αντισφαίρισης ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ: 0-50 ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 0-450 ΟΡΘΙΟΙ.

Η παρούσα απόφαση δεν μεταβάλλει την χρονική ισχύ της άδειας λειτουργίας (ΑΔΑ: ΩΓΗΙΩΛΜ-ΑΑΣ) , ούτε απαλλάσσει το Δ.Σ. του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» από τις υποχρεώσεις που έχουν καθοριστεί στην αριθ. 596/2018  (ΑΔΑ: ΩΓΗΙΩΛΜ-ΑΑΣ).

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 4479/17. Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε