Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ανάκληση απόφασης μετακίνησης υπαλλήλου στην ΚΕΔΜΑ

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τ.Α΄) περί της μετακίνησης υπαλλήλων από Δήμο σε ΝΠ ή ιδρύματα του ίδιου Δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος και αντίστροφα
  • Την υπ αριθ 640/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Μετακίνηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στην ΚΕΔΜΑ, ΝΠΙΔ Δήμου Μαραθώνος», σύμφωνα με την οποία η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κελεπούρη Αναστασία του Ελευθερίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, μετακινήθηκε στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος, ΝΠΙΔ Δήμου Μαραθώνος
  • Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος και την ανάγκη ανάκλησης της υπ αριθ 640/2018 αποφάσεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση της υπ αριθ 640/2018 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Ηλίας Ψηνάκης

Σχολιάστε