Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου| εξουσιοδότηση υπογραφής προϊσταμένων.

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος:

Εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δήμου Μαραθώνος να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της οποίας προΐστανται, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 3147/2012 τ. Β), όπως  ισχύει.

Ειδικότερα εξουσιοδοτεί:

  1.  Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Χαλυβδόπουλο Θωμά, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, Κλεφτάκης Δημήτριος, εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα πιστοποιητικά & βεβαιώσεις που εκδίδονται από το τμήμα,  με  αναπληρωτές  για τις πράξεις αυτές τους υπαλλήλους του τμήματος:

Σκόρδη Τσούρα Αικατερίνη κλάδου ΔΕ Διοικητικού

-Δερμετζιάν – Γκινοσάτη Μαρία κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

-Στάμου Σταματίνα κλάδου ΔΕ Διοικητικού

-Βασιλάκη Ευσταθία κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ

 

  1. Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Λάμπρου –Σωτήρχου Άννα, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου του Τμήματος προμηθειών, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ,του Τμήματος Ταμείου και του Τμήματος Μισθοδοσίας

 

  1. Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ), Βαλασίου Δέσποινα, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

 

  1. Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Χατζηγαβριήλ Ελευθερία, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού

 

  1. Τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κολοβό Γεώργιο, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συγκοιν/κών & Κτιριακών Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομ/κών Έργων και Σηματοδότησης, του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβ/κών Έργων , του Τμήματος Συγκ/νιών και Εγκαταστάσεων και του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού & Διοικητικής Υποστήριξης

 

  1. Τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Ηλία Παναγιώτη, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκομιδής Απορ/των, Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοιν. Χώρων, του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου

 

  1. Τον Προϊστάμενο των Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας, Μπερτόλη Πέτρο, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Τμήματος Αστυνόμευσης

 

  1. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, Κατσαγώνη Στέφανο,  να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος
  2. Την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Μανάρα Μαρία-Ελένη, να υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος

 

 

Επίσης εξουσιοδοτεί   τους παρακάτω υπαλλήλους  να υπογράφουν ψηφιακά ως «ακριβές αντίγραφο» κάθε

έγγραφο που απαιτείται να καταχωρηθεί – αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών:

Λάμπρου –Σωτήρχου Άννα, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Χαλυβδόπουλο Θωμά, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Βασταρδή Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

  ΘΑΝΑΣΙΑΣ  ΒΑΪΟΣ

Σχολιάστε