Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

 • Την υπ’ αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν την 18-05-2014,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 86, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αναφορικά με την ασφάλιση των αιρετών,
 • Την υπ’ αριθμόν 43, με αριθμό πρωτοκόλλου 30565/06-08-2014, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος : 01η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)»,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 όπως αυτά προκύπτουν από την υπ’ αριθμόν 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) και την υπ’ αριθμόν 138/Γ5-132/14 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 255/Β/07-02-2014),
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012)
 • Το άρθρο 54 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)
 • Την υπ αριθ 808/2018 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Ζαγάρη Ιωάννη ως Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Συνοχής και Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Μαραθώνος μέχρι την 31/08/2019 και την ανάγκη τροποποίησής της

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 • Την τροποποίηση της υπ αριθ 808/2018 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος και τον ορισμό του κ. Ζαγάρη Ιωάννη του Σπυρίδωνος, Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας Δήμου Μαραθώνος από σήμερα έως και τις 31/08/2019.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Ζαγάρη Ιωάννη είναι :

Α. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες :

Α.1. Η εποπτεία και ευθύνη  όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται :

 • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα :

Β.1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β.2. Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων που πραγματοποιούνται στην δημοτική κοινότητα του Μαραθώνα, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο κος Ζαγάρης Ι. εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου Μαραθώνος καθώς επίσης να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων-αγροτών της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνο

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •