Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | τροποποίηση της υπ αριθ 1587/2017 αποφάσεως

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

 Ο ∆ήμαρχος Μαραθώνα Αττικής αποφασίζει τα κάτωθι:

Τροποποιούμε την υπ αριθ 1587/2017 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος για το έτος 2018» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4832/2017 τ.Β΄  μετά τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ.Α) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, ως κατωτέρω:

Καθιερώνουμε αναδρομικά από 24/07/2018 υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι 160 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο για το προσωπικό των κατωτέρω υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος που απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο μας την 23η Ιουλίου 2018  καθώς επίσης

Καθιερώνουμε αναδρομικά από 24/07/2018 υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι εκατόν δέκα έξι (116) ώρες ανά υπάλληλο για το προσωπικό των κατωτέρω υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος που απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε το Δήμο Μαραθώνος την 23η Ιουλίου 2018

της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης,

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

της Δ/νσης ΚΕΠ

της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,

της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών

του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,

του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού,

του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας &

του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν υπερωριακά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο μας την 23η Ιουλίου 2018  είναι  εκατόν ενενήντα επτά (197), εκ των οποίων:

εκατόν τριάντα εννέα  (139)   μόνιμοι  υπάλληλοι ( 27 ΠΕ, 11 ΤΕ, 76 ΔΕ  &  25 ΥΕ ),

πενήντα πέντε (55) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  ( 2 ΠΕ, 2 ΤΕ, 40 ΔΕ, 11 ΥΕ )  και 

τρεις (3) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3 ειδικοί συνεργάτες).

  

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

  Ο Δήµαρχος

  

Ηλίας Ψηνάκης

Σχολιάστε