Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου |υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO)

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

  1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) από εξωτερικό σύμβουλο, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679), συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00 Ευρώ.
  2. Την έγκριση της με αριθμό 1/2019 Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – Διεξαγωγή Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με έδρα την οδό Λιοσίων 117, Τ.Κ. 10440, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 099081263, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, τηλ.: 2130716370, fax: 2130716381, email: international1@forum-training.gr συνολικού ποσού των 7.440,00 Ευρώ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (391/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε