Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 70/2021

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 15 Ιουνίου  2021 και ώρα 16:00 π..μ,, διεξάχθηκε η με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησηςη , 7η  τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και την  από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55),την από  30-3-2020 Π.Ν.Π– ΦΕΚ75/Α/30-3-2020,  την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟ, (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-2021), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», και κατόπιν της υπ΄αριθμ 10745/11-6-2021  πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Σ  κ. Κωνσταντίνου Τσίρκα (στην οποία αναφέρονται όλες οι νόμιμες διατάξεις). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  τριάντα  τριών  (33) μελών βρέθηκαν παρόντα  ΕΊΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  (24 )  μέλη, ήλθε η Συνεδρίαση

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Πρόεδρος

2.     ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος  

3.      ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος   

4.     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

5.     ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    Αντιδήμαρχος 

6.      ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

7.     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

8.     ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

9.     ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος

10.  ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος

11.  ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

12.  ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος  

13.  ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

14.  ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

15.  ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Δημοτικός Σύμβουλος

16.  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος

17.   ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

18.  ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος    

19.  ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

20.  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος 

21.  ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος 

22.  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος    (αποχώρησε  μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 8ου τακτικού )

23.  ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

24.  ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

25.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

26.  ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

27.  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

28.  ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

29.  ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος     

30.  ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

31.  ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος

32.  ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

33.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

 

Παρών  ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ, διαπιστωμένης της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης .

Παρών  και οι  Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Κ. Λάσκος, ο οποίος  στα θέματα που αφορούσαν την κοινότητα Μαραθώνα, είχε δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία.

Αποφασίστηκε να συζητηθεί ένα εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, του οποίο το κατεπείγον, δικαιολογήθηκε πλήρως, και ψηφίστηκε από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου      

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας, με χρήση ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Α. Λάσκο, ο οποίος  εισηγήθηκε το 16 ο τακτικό θέμα,, ως εξής:

            Σύμφωνα, με τις διατάξεις του αρ.5 του ν.4604/2019 προστέθηκε στις αρμοδιότητες του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ήτοι περ.35 παρ.Ιδ αρ.75 ν.3463/2006), η αρμοδιότητα σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισμού και εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και η εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων.   Ως εκ τούτου, και με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές των Δήμων που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, θεσμοθετήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας σε κάθε Δήμο.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του αρ.70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του αρ.6 του ν.4604/2019 (με την αριθμ.1/30.1.2020 Εγκύκλιο  της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019), προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε Δήμο Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Εκθεση του ν.4604/2019, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με την Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Εκθεση του ν.4604/2019, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των Δήμων και των Περιφερειών σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων, κλπ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή Δημοτικό/ή Σύμβουλο ως Πρόεδρο,

β. Έναν (1) Δημοτικό/ή Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία [ Με την παρ.3 του αρ.45 του ν.4647/2019 ορίζεται ότι «3. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των Επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν.3852/2010, καθώς και για τη συμμετοχή Αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε Επιτροπές, Συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων…». Σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ.177 παρ.3 του ν.4635/2019: «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές Παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία.» ],

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου,

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα,

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της.   

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει, για την επίτευξη της ομοιόμορφης λειτουργίας των συμβουλευτικών οργάνων).   

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:

Η συγκρότηση της  Δημοτικής Επιτροπής  Ισότητας του Δήμου Μαραθώνος, αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

α. κ. Ελένη Ανδρώνη, Δημοτική Σύμβουλο ως Πρόεδρο,

β. κ.                        Έναν (1) Δημοτικό/ή Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία [ Με την παρ.3 του αρ.45 του ν.4647/2019 ορίζεται ότι «3. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των Επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν.3852/2010, καθώς και για τη συμμετοχή Αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε Επιτροπές, Συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων…». Σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ.177 παρ.3 του ν.4635/2019: «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές Παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία.» ],

γ. Μαρία Καναβάκη , υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου,

δ. κ. Ξένια Μπρισίμη, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

ε. κ. Ιωάννη Σωτηρίου, εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,

στ. κ. Παναγιώτα Δενδρολιβανά, εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων,

ζ. κ. Ειρήνη Μαυρίκου και κ. Χριστίνα Σακαρίκου,  δημότες .

Γραμματέας της  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Μαραθώνος, ορίζεται η κ. Μαρία Καναβάκη, υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Κατόπιν ο   Πρόεδρος    κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν.

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, , με χρήση ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του   Αντιδημάρχου

αποφασίζουν ομόφωνα:

Την  συγκρότηση της  Δημοτικής Επιτροπής  Ισότητας του Δήμου Μαραθώνος, αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

α. κ. Ελένη Ανδρώνη, Δημοτική Σύμβουλος  ως Πρόεδρος

β. κ.  Πόπη Πατεράκη, Δημοτική Σύμβουλος

γ. Μαρία Καναβάκη, υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου,

δ.  κ. Ξένια Μπρισίμη, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

ε.  κ. Ιωάννη Σωτηρίου, εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου στ. κ. Παναγιώτα Δενδρολιβανά, εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων,

ζ. κ.κ  Ειρήνη Μαυρίκου και κ. Χριστίνα Σακαρίκου,  δημότες .

Γραμματέας της  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Μαραθώνος, ορίζεται η κ. Μαρία Καναβάκη, υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2021  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

.

 

1.     ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος  

2.      ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος                                                 

3.     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος   

4.     ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος                                                                               

5.     ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

6.     ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Αντιδήμαρχος   

7.     ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

8.     ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος   

9.     ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος    

10.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος   

11.  ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

12.  ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

13.  ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Δημοτικός Σύμβουλος

14.  ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

15.  ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

16.  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος

17.  ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   Δημοτικός Σύμβουλος

18.  ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

19.  ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος

20.  ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

21.  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος

22.  ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •