Απόφαση 11 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή Σχολιάστε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

4ο Θέμα: Παραχώρηση προς χρήση των Πυροσβεστικών Οχημάτων του Δήμου στο ΣΕΔΜ και χρησιμοποίηση Ι.Χ εθελοντών δασοπυροσβεστών για περιπολίες σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης φύλαξης σύμφωνα με οδηγίες και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες κατά την διάρκεια όλου του έτους για την προστασία και την πρόληψη ή την καταστολή των πυρκαγιών και για ενίσχυση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας της εκδήλωσης φυσικών φαινομένων (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, τεχνολογικά ατυχήματα),  προτείνεται η παραχώρηση των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Δήμοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να παραχωρήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτουν για κάλυψη των αναγκών των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη και το ΠΔ 113/2012 σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμό κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμό επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις {Α.198}.

Τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν καταταχθεί σε κάποια από τις ειδικότητες του ΠΔ 113/2012, ως εκ τούτου δεν απαιτείται για τον χειρισμό τους αδειούχος χειριστής Μ.Ε. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Μέλη των συλλόγων που είναι ενταγμένοι στα μητρώα της ΓΓΠΠ μπορούν κατ’ εξαίρεση να οδηγήσουν οχήματα των ΟΤΑ σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 & 6 του Ν. 4250/2016 ( ΦΕΚ Α. 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», 2. Το έγγραφο με αρ. πρ.713/18189/09.06.2015 (ΑΔΑ: ΩΟ68465ΦΘΕ-ΑΝ8) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από ιδιώτες και μέλη εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, 3. Την εγκύκλιο με αρ. πρ. οικ 1261/9475/2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θέμα «Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού», 4. Τον Σχεδιασμό από την ΓΓΠΠ των δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω εκτάκτων αναγκών «ΙΟΛΑΟΣ 2», «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».

Κατόπιν αυτών,

Εισηγούμαστε

α. Την έγκριση της παραχώρησης προς χρήση των Πυροσβεστικών οχημάτων:

 1. Μitsubishi L1200 Τύπος 4X4 Αρ. κυκλ. ΜΕ 10414 Χωρητ.500 Λίτρων
 2. Τοyοtα Ηilux Τύπος 2X4 αρ. κυκλ. ΜΕ 59562 Χωρητ.1000 Λίτρων,

στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα με αρ. μητρώου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 11/2014, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.

Η χρήση αυτών ανατίθεται σε οδηγούς που έχουν λάβει εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ονόματα Οδηγών Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα.

1. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

2. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΩΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

4. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΗΣ

6. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

7. ΖΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΚΑΛΛΙΟΥΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

11. ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12. ΣΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

13. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

15. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16. ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

18. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

19. ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

20. ΚΑΛΑΜΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

21. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΑΝΟΣ

22. ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

23. ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25. ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

26. ΠΕΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27. ΖΩΡΖΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

28. ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

29. ΣΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

30. ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

31. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

β. Την έγκριση της απόφασης που λήφθηκε στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της 3/5/2023 να περιπολούν σε περιοχές μεγάλης επικινδυνότητας για πρόκληση – εκδήλωση πυρκαγιάς εθελοντές δασοπυροσβέστες με τα ιδιωτικά τους οχήματα, τα οποία θα διαθέτουν φάρο και ειδική άδεια και ταυτότητα εθελοντή, ώστε σε περιπτώσεις που τους ζητηθεί να μπορούν να αποδείξουν την ιδιότητά τους:

 1. Κλεφτάκη Κωνσταντίνα

   Αρ. ταυτότητας ΑΒ *******

   Toyota corolla Γκρι

    Ζ******* 3*******

 

 1. Καραμολέγκος Ματθαίος

  Αρ. ταυτότητας ΑΖ *******

  Honda Μαύρο (μηχανή )

  Χ******* 2*******

 

 1. Χατζηεμμανουήλ – Μαγιορκινος Μανώλης

   Αρ. ταυτότητας ΑΚ *******

   SEAT LEON CUPRA Μαύρο

   Ι******* 8*******

   και

   CITROEN C3 Μαύρο

   Ζ******* 9*******

 

  4.  Κατσαρλίνου Άννα

       Αρ. ταυτότητας ΑΚ *******

       CITROEN C3 Μαύρο

       Ζ******* 9*******

 

5. Καλαμά Παυλίνα

    Αρ. ταυτότητας ΑΟ *******

    Nissan Tiida ασημί

    Ζ******* 1*******

 

6. Δημήτρης Τσατσούλας

   Αρ. ταυτότητας ΑΜ *******

   Citroen saxo Μπλε

   Υ******* 9*******

Η απόφαση αυτή θα σταλεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης, στο Α.Τ. Μαραθώνα και στην Τροχαία.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση προς χρήση των Πυροσβεστικών Οχημάτων του Δήμου στο ΣΕΔΜ και τη χρησιμοποίηση Ι.Χ. εθελοντών δασοπυροσβεστών για περιπολίες σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης φύλαξης σύμφωνα με οδηγίες και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *