Απόφαση 12 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

12ο Θέμα: Ίδρυση γραφείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τις Πιστοποιημένες Εθελοντικές Ομάδες του Δήμου βρίσκεται στην διαδικασία οργάνωσης εθελοντών με σκοπό την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Έχοντας υπόψη :

1) Τον Ν. 4662/7.2.20 – ΦΕΚ: 27/Α/2020  που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

2) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο – μέλος εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς φορείς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 « Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.)»: Μητρώο, το οποίο τηρείται από τη Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαραθώνα.

Αποστολή και δράση Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

Αποστολή του  είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δρουν και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας υποστηρίζουν τους κρατικούς φορείς σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, μέσω των κάτωθι δράσεων: α. Επιχειρησιακών. β. Υποστηρικτικών.

Οι επιχειρησιακές δράσεις αφορούν σε:

α. Δράσεις δασοπροστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (Forest Prevention Action-FPA).

β. Δράσεις δασοπυρόσβεσης για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (Forest Firefighting Action-FFA).

γ. Δράσεις πρώτων βοηθειών για την εφαρμογή ακολουθίας ενεργειών αποτροπής επιδείνωσης της κατάστασης τραυματιών ή ασθενών (First Aid Action-FAA).

δ. Δράσεις έρευνας και διάσωσης που αφορούν στη διαδικασία εντοπισμού και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο (Search and Rescue-SaR) και διακρίνονται σε: α) διασώσεις αστικού περιβάλλοντος, β) ορεινές διασώσεις, γ) διασώσεις υγρού στοιχείου και δ) σπηλαιοδιασώσεις.

ε. Δράσεις παροχής βοηθείας (Aid and Support Action-ASA) που αφορούν σε: α) Απεγκλωβισμούς από τροχαία ατυχήματα, β) κοπές δέντρων, γ) αντλήσεις υδάτων, δ) απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, ε) πλύσεις οδοστρώματος, στ) απομακρύνσεις αντικειμένων, ζ) απεγκλωβισμούς ζώων.

Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν σε:

α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς .

β. Δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης για τη στήριξη των πληγέντων, των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών (Psychological Support Action-PSA).

γ. Δράσεις ενημέρωσης και προειδοποίησης για την παροχή έγκαιρης, λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά, ενδεικτικά, μέσω διανομής ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας (Public Awareness Action-PAA).

δ. Δράσεις μέριμνας πληγέντων για την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πληγέντων, όπως, ενδεικτικά, μέσω παροχής προσωρινής στέγασης και σίτισης του πληθυσμού (Relief and Support Action-ReSA).

ε. Δράσεις μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (Transportation Action-TRAct).

στ. Δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης για την ανάπτυξη και οργάνωση προσωρινού καταυλισμού για διαμονή και σίτιση πληγέντων (Shelter Monitoring Action-SMA). 

Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας  κινητοποιούνται και εμπλέκονται επιχειρησιακά με πρωτοβουλία του κατά τόπους αρμόδιου Συντονιστή, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές δυνατότητες σε αναλογία των ανακυπτουσών επιχειρησιακών αναγκών.

Εθελοντισμός ως  ανθρώπινη ενέργεια για το κοινό καλό συνδυάζει στοιχεία ελεύθερης βούλησης και επιλογής  του ατόμου να προσφέρει  ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τις γνώσεις του για  δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Για την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας θέλοντας να ενισχυθεί η  διαδραστική σχέση των πολιτών με την πολιτεία μαθαίνοντας για τα προβλήματα της πόλης μας  και  χτίζοντας αληθινούς δεσμούς σχέσης ο ένας με τον άλλο προτείνεται η ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αποστολή του οποίου θα είναι η χάραξη και ο σχεδιασμός των δράσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ και η αντιμετώπιση προβλημάτων που πιθανόν δημιουργηθούν από έκτακτα γεγονότα αποτελούμενο από ενεργούς πολίτες με αίσθημα ευθύνης και συνείδησης για την εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης κατά την διάρκεια και μετά από έκτακτες καταστάσεις.

Κύριος στόχος η ευαισθητοποίηση πρωτίστως της τοπικής κοινωνίας των κατοίκων, για το λόγο αυτό προβλέπεται να υλοποιηθούν σεμινάρια εκπαίδευσης, ημερίδες, συναντήσεις με την τοπική κοινωνία και κάλεσμα προς όλους τους φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.  Μετά το πέρας κάθε δράσης θα χορηγείται Βεβαίωση Συνεργασίας.

Αρμοδιότητες του Γραφείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

Ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα  αλληλεγγύης κατά την διάρκεια και μετά από έκτακτα γεγονότα και καταστροφές.

Συγκρότηση Ομάδων Εθελοντών: σε δράσεις  παροχής υπηρεσιών μετά από μία καταστροφή στους τομείς: υγείας (γιατροί, νοσοκόμες, διασώστες), κοινωνικής φροντίδας (μετακίνηση ευάλωτων ομάδων, υπέργηροι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα), προστασίας του περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις), εντοπισμός παράνομων ενεργειών και επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, (περιπολίες) ενημέρωση δημοτών (μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων) κ.α.

Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, εκθέσεων και άλλων συναφών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την προώθηση του εθελοντισμού μετά από έκτακτα γεγονότα και καταστροφές.

Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και την συνδιοργάνωση δράσεων.

Τήρηση και διαρκή επικαιροποίηση του μητρώου εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

Δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένης «τράπεζας πληροφοριών» στην οποία θα κατατίθενται σχετικές πληροφορίες, προστάσεις και θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες, τεχνογνωσία και εμπειρίες από άλλους φορείς Πολιτικής Προστασίας.

Εκπαίδευση κατάρτιση των εθελοντών  από πιστοποιημένους φορείς.

Κατάρτιση και υλοποίηση ασκήσεων πολιτικής προστασίας .

Υποχρέωση έκδοσης βεβαιώσεων ομάδας και ονομαστικής ανά εθελοντή για κάθε συμμετοχή σε δράση του Δήμου βάσει κατάστασης που θα υποβάλλεται από τον εκάστοτε αρμόδιο της ομάδας δράσης.

ΟΜΑΔΕΣ :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ – ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ Α. ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

Εγγραφή εθελοντή Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ____ – ____ – 2022

 

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤ. ΕΘΕΛ.: ______________

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λ. Μαραθώνος 197

Νέα Μάκρη, 19005

Πληροφορίες: Βάνα Καμπέλη

ΤΗΛ.: 2294095579

EMAIL: civilprotection@marathon.gr 

 

 

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Πριν συμπληρώσετε και υποβάλετε την αίτησή σας διαβάστε τις οδηγίες (παρέχονται στο τέλος) και λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, λόγω ηλικίας, χρόνιων παθήσεων, ανοσοκαταστολής κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

§  Άτομα άνω των 80 ετών

§  Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

§  Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια

§  Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια

§  Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανασοκατασταλτικά φάρμακα

§  Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη

 

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*:

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ*:

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ*:

 

Α.Δ.Τ / ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:

Συμπληρώστε το Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής

 

ΦΥΛΟ Συμπληρώστε με Χ

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Συμπληρώστε Οδό και Αριθμό

 

Τ.Κ.:

 

ΠΟΛΗ:

 

ΧΩΡΑ:

 

                           

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.*:

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.:

 

EMAIL*:

Διεύθυνση μορφής xxx@xxx.xx

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΟ

Επιλέξτε μία επιλογή συμπληρώνοντας με Χ

EMAIL

ΚΙΝΗΤΟ

ΣΤΑΘΕΡΟ

               

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιλέξτε το επίπεδο εκπαίδευσής, συμπληρώνοντας με Χ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

ΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σημειώστε με Χ γλώσσα και επίπεδο γνώσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βασικό

Καλό

Πολύ καλό

ΑΓΓΛΙΚΑ

Βασικό

Καλό

Πολύ καλό

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Διαδίκτυο

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΕΙΧ  

ΔΙΚΥΚΛΟ

ΑΛΛΟ: Σημείωστε Κατηγορία για Επαγγελματικό ή Μηχάνημα Έργου

 

ΑΛΛΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Φοιτητής

Εργαζόμενος

Συνταξιούχος

Οικιακά

Άνεργος

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Σημειώστε αν έχετε λάβει μέρος σε Εθελοντικές Δράσεις ή είστε μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης

 

                                     

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλέξτε τουλάχιστον έναν από τους τομείς εθελοντισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

Τα στοιχεία που δηλώνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την Πολιτική Προστασία του  Δήμου  Μαραθώνος για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις-Πολιτικής Προστασίας.. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση θα γίνεται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο dpo@marathon.gr. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Όροι

Δηλώνω και αποδέχομαι τα εξής:

 1. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου Μαραθώνα.
 2. Καμία απαίτηση χρηματική ή άλλη αποζημίωση έχω έναντι του Δήμου Μαραθώνα λόγω της εθελοντικής προσφοράς μου.
 3. Δεν εντάσσομαι στο έμμισθο προσωπικό και ως εκ τούτου καμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι αυτού.
 4. Το υλικό που θα μου παρασχεθεί για την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων που αναλαμβάνω, καθώς και το παραγόμενο αποτέλεσμα ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο και ως εκ τούτου δεν εξαρτώ κανένα δικαίωμα.
 5. Μετά το πέρας της εθελοντικής μου εργασίας υποχρεούμαι να επιστρέψω το υλικό( γιλέκο, καπέλο, μπλούζα, ταυτότητα εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, ασύρματο , φάρο αυτοκινήτου )  που  μου έχει δοθεί για τον λόγο αυτόν.
 6. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών δράσεων και εργασιών αναλαμβάνω την ευθύνη και οφείλω να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται από τον εκάστοτε αρμόδιο συντονιστή.
 7. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητες που μου έχουν δοθεί ή να αφαιρέσει μέρος των εθελοντικών εργασιών που έχω αναλάβει αν υπάρχει λόγος.
 8. Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Δήμου Μαραθώνα.
 9. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλειά μου κατά την διάρκεια της εθελοντικής δράσης, είμαι εγώ ο ίδιος και κανένας άλλος.

Συμπληρώστε και στείλτε την παραπάνω αίτηση ηλεκτρονικά ή μέσω FAX, ή καταθέστε την στο Γραφείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας   (στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή της αίτησης). Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

 

(Ημερομηνία)

 ___ – ___ – 2022

 Υπογραφή

_____________________________

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί ίδρυσης γραφείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •