Απόφαση 2 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

2ο Θέμα: Συντονισμός και ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας & των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου ενόψει της χειμερινής περιόδου 2023 – Λήψη αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την θωράκιση όλων των κοινοτήτων που ανήκουν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Μαραθώνος, η Πολιτική Προστασία έχει έτοιμο τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων και πιθανών προβλημάτων που κάθε χρόνο γίνονται εντονότερα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Δημιουργείται μια κατάσταση η οποία μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να καλύπτονται άμεσα επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Το πλαίσιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την χειμερινή περίοδο 2023 αναλυτικά είναι το εξής:

 1. Επικαιροποιήθηκαν τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών και άμεσης Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση:
 • Πλημμυρικών Φαινομένων (Δαρδανός 2)
 • Χιονοπτώσεων και Παγετού (Βορέας 2)

που εκπονούνται κάθε χρόνο από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας βάσει των οδηγιών της ΓΓΠΠ.

 1. Καταρτίστηκε το σχέδιο οργάνωσης, αποτελεσματικότερης διαχείρισης του προσωπικού και των μέσων που συμμετέχουν επικουρικά και μόνο όταν τους ζητηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 2. Αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε το σχέδιο Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών. Καταρτίστηκε το Μητρώο ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο αποχιονισμού του Δήμου.
 4. Διασφαλίστηκε η επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
 5. Έχουν γίνει ενέργειες σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος, με έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
 6. Έγινε έλεγχος για την κατάσταση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών καθώς και αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Έγινε προσδιορισμός των μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κλπ.).
 8. Έγινε έλεγχος για την ετοιμότητα και την διάθεση κατάλληλων κλειστών θερμαινόμενων κτηριακών υποδομών.
 9. ‘Έγινε προγραμματισμός για την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και

την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και Χιονοπτώσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

 1. Η Πολιτική Προστασία είναι σε κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου όπως ορίζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, όπως χιονοπτώσεις και παγετός κτλ, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), ορίζεται και η αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου και των Εθελοντικών της Οργανώσεων.

Κάθε φορά γίνεται ανάρτηση στο site του Δήμου, για το στάδιο ετοιμότητας του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ).

 1. Τα δελτία ετοιμότητας ανθρώπινου δυναμικού και μέσων και εθελοντικών ομάδων συνοδεύουν οδηγίες αυτοπροστασίας και παροχής οδηγιών για την λήψη μέτρων από ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού με βάση τα δελτία πρόγνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ.
 2. Έγινε και συνεχίζεται ο έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, Χιονοπτώσεων και Παγετού. (Δαρδανός 2 & Βορέας 2).
 3. Έχει γίνει προσδιορισμός των χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπάζων μετά από πλημμυρικά φαινόμενα.
 4. Καταρτίστηκε το Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου για την διάθεση επιπλέον πόρων στις αρμόδιες υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης του Δήμου, σε περίπτωση που τα διαθέσιμα μέσα και τα υλικά του προγράμματος χειμερινής συντήρησης δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου.
 5. Έγινε εξειδικευμένη εκπαίδευση και συνεχίζεται η επιμόρφωση της υπαλλήλου του ΚΕΠΙΧ που ασχολείται με τον σχεδιασμό α) συμμετείχε μέσω ΠΕΔΑ στο Πρόγραμμα «Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων» του τμήματος  Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) συνεχίζει στο Πρόγραμμα <Risk and Crisis Communication in Eu> του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Προγραμματίστηκαν, όπως έχουμε υποχρέωση, ασκήσεις σε συνεργασία και με άλλους φορείς. Στην πρώτη φάση, αυτές οι ασκήσεις ονομάζονται ασκήσεις επί χάρτου και, σε δεύτερη φάση, είναι ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να εντοπιστούν κενά και προβλήματα που πιθανόν να υπάρχουν. Αυτές οι ασκήσεις εκτελούνται με εικονικά σενάρια που διαμορφώθηκαν και είναι έτοιμα να δοθούν σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι προγραμματισμένες ασκήσεις αναβλήθηκαν λόγω των περιορισμών του covid 19, θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα & τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές τις ασκήσεις, θα εκτιμηθούν και θα αποτελέσουν τον αντικειμενικό σκοπό για τη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων.
 7. Δόθηκαν εντολές στις υπηρεσίες του Δήμου για έλεγχο και καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο, να μπουν προειδοποιητικές πινακίδες για ιρλανδικές διαβάσεις σε όλες τις κοινότητες και να γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται.
 8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων γνωστοποιήθηκαν ήδη στις αρμόδιες αρχές για τον καθαρισμό των ρεμάτων καθώς και στην περιφέρεια ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
 9. Δόθηκε εντολή για τον καθαρισμό στα αρμόδια τμήματα του Δήμου, στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν ανεξέλεγκτοι χώροι απορριμμάτων, στα πρανή των ρεμάτων προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται.
 10. Θα σταλούν προς όλους τους φορείς τα επικαιροποιημένα Μητρώα στελεχών του Δήμου, του ανθρώπινου Δυναμικού, των οχημάτων και μηχανημάτων που μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 11. Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και συντήρησης υποδομών φρόντισε για την προμήθεια αλατιού.
 12. Το τμήμα διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων έχει φροντίσει για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων & των μηχανημάτων που αφορούν τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας.
 13. Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και άχρηστων υλικών που έχουν εναποτεθεί στα πρανή των ρεμάτων.
 14. 25. Έχει γίνει προγραμματισμός και θα εκτελούνται περιπολίες από την Υπηρεσία μετά από την αποστολή προς το Δήμο έκτακτων δελτίων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
 15. Αναρτάται στο site του Δήμου το δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και έτσι οι πολίτες θα ενημερώνονται και όλοι μαζί θα λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα πρόληψης στις περιοχές για τις οποίες προβλέπεται υψηλός κίνδυνος.
 16. Οι εθελοντικές Ομάδες του Δήμου μας, όπως κάνουν πάντα, θα περιπολούν σε περιοχές που έχουν εντοπιστεί για την επισήμανση κινδύνων και θα εξασφαλίσουμε σε όλες τις κοινότητες την παρουσία φορητών μέσων, ειδικά σε περιοχές πρώτης επικινδυνότητας.
 17. Οι εθελοντικές οργανώσεις μας και αυτές εντάσσονται και στον σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί.
 18. Επίσης θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, τις λιμενικές αρχές και την ελληνική ακτοφυλακή, καθώς και με τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε κίνδυνο σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίας και υπό των εντολών αυτών και θα έχουμε αποτελέσματα θετικά για την προστασία των πολιτών του Δήμου μας αλλά και για το περιβάλλον που ζούμε.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση της εισήγησης για τον Συντονισμό και την ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας & των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου ενόψει της χειμερινής περιόδου 2023 – λήψη αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί συντονισμού και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας & των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου ενόψει της χειμερινής περιόδου 2023 – λήψης αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •