Απόφαση 3 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

3ο Θέμα: Περί παραχώρησης οχημάτων στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα – ΣΕΔΜ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για το έτος 2022 για την προστασία και την πρόληψη  ή την καταστολή των πυρκαγιών και για ενίσχυση του «Επιχειρησιακού  σχεδιασμού πρόληψης και προστασίας και αντιμετώπισης κινδύνων από πυρκαγιές του Δήμου Mαραθώνα», προτείνεται η παραχώρηση πυροσβεστικών οχημάτων του στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Δήμοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να παραχωρήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτουν για κάλυψη των αναγκών των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Λαμβάνοντας υπόψη και το ΠΔ 113/2012 σχετικά με τον καθορισμό ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμό κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμό επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση  της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις {Α.198}, τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν καταταχθεί σε κάποια από τις ειδικότητες του ΠΔ 113/2012, ως εκ τούτου δεν απαιτείται για τον χειρισμό τους αδειούχος χειριστής Μ.Ε .

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των συλλόγων που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα της ΓΓΠΠ μπορούν κατ’ εξαίρεση να οδηγήσουν οχήματα των ΟΤΑ σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 6 του Ν. 4250/16 (ΦΕΚ Α 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 • Το έγγραφο με αρ. πρ. οικ 713/18189/9.6.15 (ΑΔΑ: ΩΟ68465ΦΘΕ-ΑΝ8) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση κατ εξαίρεση οδήγησης κρατικών Αυτοκινήτων από ιδιώτες και μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων Πυροπροστασίας κατά την διάρκεια Αντιπυρικής περιόδου».
 • Την εγκύκλιο με αρ. πρ. οικ 1261/9475/2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».
 • Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 3752/25.5.18 με θέμα Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική 17 της ΓΓΠΠ, Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών παράγραφο 4.9 Κατ’ εξαίρεση οδήγηση Κρατικών Αυτοκινήτων από ιδιώτες και μέλη εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου,

Προτείνεται η παραχώρηση των Πυροσβεστικών οχημάτων: Στον  Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα – ΣΕΔΜ με αρ. μητρώου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής  Προστασίας  11/2014. Η χρήση αυτών ανατίθεται σε οδηγούς που έχουν λάβει  εκπαίδευση από την Πυροσβεστική   Υπηρεσία.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:

 1. Μitsubishi L1200 Τύπος 4X4 Αρ. κυκλ. ΜΕ 10714 Χωρητ. 500 Λίτρων
 2. Τοyοtα Ηiluχ Τύπος 2X4 αρ. κυκλ. ΜΕ 59562 Χωρητ. 1000 Λίτρων

Ονόματα  Οδηγών Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα.

 1. Καραμολέγκος Ματθαίος
 1. Καραμολέγκος Δημήτρης
 1. Καραμολέγκος Νικόλαος
 1. Καλέμης Ανάργυρος
 1. Στρούβελης Λουκάς
 1. Στρούβελης Γιώργος
 1. Νάκος Αλέξανδρος
 1. Κωστούλας Λάμπρος
 1. Δερβενιώτης Κωνσταντίνος
 1. Μίχας Δημήτρης
 1. Μιχαήλ Γιώργος
 1. Ζαβρας Νικόλαος
 1. Κωτσιγιάννης Θωμάς
 1. Παπαβασιλείου Άγγελος
 1. Χαλκιάς Στέλιος 
 1. Στεργίου Αναστάσιος
 1. Φλώρος Ελευθέριος
 1. Παρθένιος Ηλίας
 1. Στεφανίδης Στέφανος
 1. Κλεφτάκη Κωνσταντίνα
 1. Καλαμά Παυλίνα- Αναστασία
 1. Πολατκεισογλου Γρηγόριος
 1. Τσατσούλας Δημήτριος
 1. Κουφόπουλος Δημήτριος
 1. Πανίδης Κωνσταντίνος
 1. Πεδιώτης Δημήτριος
 1. Ζώρζος Ματθαίος
 1. Δεληκάρης Χρήστος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί παραχώρησης οχημάτων στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα – ΣΕΔΜ, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •