Απόφαση 7 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

7ο Θέμα: Προμήθεια μιας ηλεκτρονικής σειρήνας συναγερμού & τριών χειροκίνητων και δύο κινητών (αυτοκινήτων) μεγάλης ισχύος.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του του ΝΔ 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΦΕΚ 236 Α΄02-09-1974), οι Δήμοι υποχρεούνται για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής  Άμυνας και των αναγκαίων εξαρτημάτων αυτών.

Με την ΚΥΑ 301/2/663/05.04.1976 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Περί διαθέσεως των Εσόδων των ΟΤΑ προς εξασφάλιση Μέσων Προστασίας του Αμάχου Πληθυσμού (ΦΕΚ 584 Β’ 30.04.1976), ποσοστό 0,10% εκ των τακτικών εσόδων των Δήμων θα πρέπει να εγγράφεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο στους προϋπολογισμούς αυτών, για την εξασφάλιση μέσων προστασίας του άμαχου πληθυσμού, μη δυνάμενο να διατεθεί κατά τη λήξη του οικονομικού έτους για οποιοδήποτε λόγο, παραμένοντας ως χρηματικό υπόλοιπο κάθε έτος με σκοπό την εξασφάλιση μεταξύ άλλων της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και των αναγκαίων εξαρτημάτων αυτών.

Στην ΚΥΑ 7028/03.02.2004 Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 253Β 09.02.2004), στην υποκατηγορία υποχρεωτικών εισφορών (672) προβλέπεται η εγγραφή της σχετικής πίστωσης (ο,10%) στον κωδικό δαπάνης 6722 «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού».

Ο Συναγερμός είναι το σύνθημα για να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα αυτοπροστασίας και ασφάλειας του πληθυσμού και αντιμετώπισης καταστολής των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε κατάστασης.

Στόχος είναι η αποφυγή ή τουλάχιστον η μείωση των ζημιών και των θυμάτων.

Ο  γρηγορότερος  τρόπος ειδοποίησης, συνέγερσης και κινητοποίησης – ενεργοποίησης τόσο του άμαχου πληθυσμού όσο και των αρμοδίων Υπηρεσιών για:

 1. Απειλούμενη ή επικείμενη ή εχθρική επιδρομή που εκδηλώθηκε από τον αέρα, την ξηρά ή τη θάλασσα.
 2. Απειλούμενη ή επικείμενη συμφορά οφειλόμενη είτε σε θεομηνία ή άλλα φυσικά αίτια είτε σε άλλο καταστρεπτικό γεγονός σοβαρής μορφής.

Σήμα κινητοποίησης:

Ήχος αυξομειούμενος σε ένταση (για επτά δευτερόλεπτα η ένταση αυξάνεται και για δεκατέσσερα δευτερόλεπτα η ένταση μειώνεται) που επαναλαμβάνεται έξι φορές, για συνολική διάρκεια δύο λεπτών

Φωνητικά μηνύματα

Μέσω των σειρήνων μπορούν να μεταδίδονται και φωνητικά μηνύματα για ενημέρωση και καθοδήγηση του πληθυσμού. Τα φωνητικά μηνύματα μπορούν να ακουστούν σε ακτίνα μέχρι 400 μέτρα, σε αντίθεση με τα σήματα που μεταδίδονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  Ο.Τ.Α: Δήμος Μαραθώνος:

 1. ΜΙΑ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ SMARTPHONE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 5Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
 2. ΜΙΑ (1) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ – ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
 3. ΜΙΑ (1) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ
 4. ΜΙΑ (1) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ
 5. ΔΥΟ (2) ΚΙΝΗΤΕΣ – ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Σημείωση: Ο Δήμος μας ήδη από το 2021 έχει προμηθευτεί 4 ηλεκτρονικές σειρήνες (οι οποίες σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να μεταδώσουν και φωνητικά μηνύματα). Και οι 4 έχουν τοποθετηθεί στα Δημοτικά Καταστήματα Νέας Μάκρης, Γραμματικού, Βαρνάβα και στο Παλαιό Δημαρχείο Μαραθώνα.

Κατόπιν αυτών,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της προμήθειας μιας ηλεκτρονικής σειρήνας συναγερμού & τριών χειροκίνητων και δύο κινητών (αυτοκινήτων) μεγάλης ισχύος, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την προμήθεια μιας ηλεκτρονικής σειρήνας συναγερμού & τριών χειροκίνητων και δύο κινητών (αυτοκινήτων) μεγάλης ισχύος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •