Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου Μαραθώνος».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των άρθρων 161 & 167 του  Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2007), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 Ν.3801/2009 και ισχύει σήμερα.
β. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 280 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α’/2019),

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,

ε. Το άρθρο 3 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/τ.Β΄/2012), όπου αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.
στ. Την υπ’ αριθμ.  256/2020  Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος, με την οποία προσλήφθηκε  ο κ. Ζολοταριώφ Νικόλαος του Βασιλείου, ως Μετακλητός Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας.
ζ. Την ανάγκη συντονισμού των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
η. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν πέραν των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα, την ανάθεση σ΄ αυτόν της υπογραφής ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
       1. Την εποπτεία της Διοίκησης του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή.
       2. Να έχει την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων προσωπικού και συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
       3. Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
       4. Να μεριμνά για τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
       5. Να μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου, να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα όργανα διοίκησης του Δήμου, να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα και σχέδια δράσης και να ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
       6. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
        8. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
        9. Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο κάθε φορά που η Δημοτική αρχή λαμβάνει νέες πρωτοβουλίες μέχρι τον ορισμό ή την σύσταση της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
       10. Να ελέγχει την αλληλογραφία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
        11. Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.
        12. Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια, στα οποία μετέχουν, με εκπροσώπους τους, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) και ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο.
        13. Να μεριμνά για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανονισμών που αφορούν τη δομή και τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου και υποβάλλει τους Κανονισμούς αυτούς προς έγκριση στα διοικητικά-πολιτικά όργανα του Δήμου. Εισηγείται, όταν χρειάζεται, τη μεταβολή διατάξεων των Κανονισμών αυτών.
        14. Παρακολουθεί και ευθύνεται για την κανονική εφαρμογή των προηγουμένων Κανονισμών. Με βάση τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών παίρνει τις προβλεπόμενες για τη θέση του αποφάσεις και μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία, συγκέντρωση και υποβολή προς τα πολιτικά όργανα των εγγράφων που πρέπει να υπογράφονται από τα όργανα αυτά.

Β. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του. Επιπλέον ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων:
      1. Των αποφάσεων που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές & μισθολογικές αλλαγές προσωπικού
      2. Των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνα, πεντάμηνα, οκτάμηνα κ.λ.π.) έγγραφα προς την επιθεώρηση εργασίας (ωράρια εργασίας κ.λ.π.) οικειοθελείς αποχωρήσεις κ.λ.π.
      3. Των εγγράφων που αποστέλλονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Περιφέρειες, ΙΚΑ κλπ. και  αφορούν τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
      4. Των εγγράφων εισηγήσεων προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
      5. Των εσωτερικών εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
      6. Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα, μετατάξεις και λοιπά.
      7. Των αιτήσεων χορήγησης αδειών των υπαλλήλων, με ή χωρίς αποδοχές, και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου μας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα τις ανατιθέμενες αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος

Γ. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου.
Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή του να τροποποιήσει τα ανωτέρω ή να εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΒΔΞΩΛΜ-ΩΤΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΒΔΞΩΛΜ-ΩΤΚ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •