Ασφάλιση οχημάτων

Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η  08/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο τρόπους:

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 07/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου https://marathon.gr ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Αντιδήμαρχος οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας

Γεώργιος Νησιώτης


Διευκρίνιση για την πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (ενημέρωση 4 Ιανουαρίου 2019)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος με αριθμό πρωτοκόλλου 31516/21-12-2018, στο άρθρο 5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, αναφέρει ότι : «5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας εντός 10 εργάσιμων ημερών αμέσως μετά την έκδοση και παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για όσα οχήματα ασφαλιστούν. Για την πληρωμή απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή».

Σε απάντηση ερωτήματος που περιήλθε στην υπηρεσία μας διευκρινίζεται ότι ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και η υπηρεσία μας θα πληρώσει εντός 10 εργάσιμων ημερών με την παραλαβή των ειδοποιητηρίων συμβολαίων που θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας. Η όλη διαδικασία έχει προγραμματιστεί να τελειώσει πριν την έναρξη ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, οπότε θεωρητικά ο όρος δεν είναι αντίθετος με τη διάταξη  του ειδικότερου άρθρου 146 του Ν. 4364/2016 διότι η πληρωμή θα γίνει πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Ο Αντιδήμαρχος οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας

Γεώργιος Νησιώτης

 


Σχολιάστε