Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων

Δελτίο Απογραφής στρατευσίμων | Εκπρόθεσμη υποβολή

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941/Β’/2017 και αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 7ΖΙΝ465ΧΘΨ-Κ78 η αριθμ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/40/7586 ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία, η διοικητική διαδικασία της εκπρόθεσμης συμπλήρωσης-υποβολής Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β’ Κλάδου/Διεύθυνσης Β4 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Ν.3013/2002 διαδικασία.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μας από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας:

  • Η εξωτερική εφαρμογή «Υπηρεσίες Στρατολογίας–Απογραφή Στρατευσίμου» του Πληροφοριακού Συστήματος ΚΕΡΒΟ (https://geetha-dhmfosrv.stratologia.gr/da), θα είναι προσβάσιμη από τα ΚΕΠ και για το χρονικό διάστημα από 01 Απρ 2017 μέχρι και 31 Δεκ 2017, προκειμένου να απογράφονται ηλεκτρονικά οι γεννηθέντες το 1999 που δεν έχουν καταθέσει ΔΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους που διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους, ως όφειλαν. Υπενθυμίζεται, επιπρόσθετα, ότι η συμπλήρωση των πεδίων Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επίδειξη των αντίστοιχων βεβαιώσεων από τον στρατεύσιμο προς τον υπάλληλο του ΚΕΠ.
  • Η διαδικασία της εκπρόθεσμης απογραφής περιλαμβάνει την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης καθώς και του Δελτίου Απογραφής από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, με τα στοιχεία του στρατευσίμου και εν συνεχεία εκτύπωση και υπογραφή τους από τον τελευταίο.
  • Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) πρέπει να γίνεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, άμεσα ή την επομένη από την υποβολή τους ημέρα. Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας, τα ΚΕΠ ανά δεκαήμερο οφείλουν να αποστέλλουν όλα τα ΔΑ μαζί με τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις – βεβαιώσεις και ταχυδρομικώς στις αρμόδιες ΣΥ.
  • Το αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ δεν θα εκδίδεται από τις ΣΥ και τα ΚΕΠ, αλλά θα εκτυπώνεται από τον στρατεύσιμο μέσω της ιστοσελίδας «www.stratologia.gr».

Η επιβολή της προβλεπόμενης από το νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ 302,13-12-2005, τ.Α΄) κύρωσης για την εκπρόθεσμη υποβολή ΔΑ (μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση) καθώς και η ενημέρωση του στρατευσίμου για την επιβολή της και τη δυνατότητα άρσης ή εξαγοράς της, θα γίνονται από τις ΣΥ με σχετικό έγγραφο, μετά την παραλαβή της αλληλογραφίας από τα ΚΕΠ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρονική συμπλήρωση Δελτίου Απογραφής στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπρόθεσμης κατάθεσης ΔΑ, θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31 Δεκ κάθε έτους (π.χ. γεννηθέντες το έτος 2000, κλάσης 2021, μέχρι την 31 Δεκ 2018). Μετά την ημερομηνία αυτή, θα είναι δυνατή η συμπλήρωση χειρόγραφου ΔΑ, με εκτύπωσή του από την ιστοσελίδα της δικτυακής πύλης του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr.


Εγκύκλιος

Σχολιάστε