Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 15η Συνεδρίαση 25ης Μαΐου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 25-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί ενημέρωσης του Σώματος σύμφωνα με την αριθμό 370/2016 ΑΔΣ και λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Σχινιά – Μαραθώνος. (Eιδική Εισηγήτρια: Νομική Υπηρεσία).
 2. ΠΕΡΙ: λήψης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό προϋποθέσεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων καθώς και την σύσταση επιτροπής ελέγχου, εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα, για το έτος 2017.(21 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 3. ΠΕΡΙ: προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαιθρίων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017. (25 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 4. ΠΕΡΙ: προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017. (36 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 5. ΠΕΡΙ: ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 6. ΠΕΡΙ: χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Καρασωτηρίου Ιωάννη επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, Ν. Μάκρη. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 7. ΠΕΡΙ: ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής . (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 8. ΠΕΡΙ: ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής . (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 9. ΠΕΡΙ: σύμφωνης γνώμης Δήμου Μαραθώνα για τη δημιουργία γενικού νοσοκομείου Αν. Αττικής και Νότιας Αθήνας στο Δήμο Κρωπίας – Κορωπί. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 10. ΠΕΡΙ αποδοχής ποσού 1.077,98€ από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 11. ΠΕΡΙ: αποδοχής ποσού 92.660,80€ για κάλυψη πυροπροστασίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 12. ΠΕΡΙ: λήψης απόφασης για ενεργοποίηση λογαριασμού και ορισμό Διαχειριστή του λογαριασμού της παγίας του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 13. ΠΕΡΙ: επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 14. ΠΕΡΙ: διαγραφής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών λόγω παρέλευσης Πενταετίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 15. ΠΕΡΙ: αποδοχής ποσού 41.497,66€ από το Υπουργείο Εσωτερικών ως επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 16. ΠΕΡΙ: λήψης απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 17. ΠΕΡΙ: λήψης απόφασης για καθορισμό χώρου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού με πλειοδοτικό διαγωνισμό. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 18. ΠΕΡΙ: λήψης απόφασης για κατάργησης θέσης περιπτέρου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 19. ΠΕΡΙ: χρονικής διάρκειας παραχώρησης περιπτέρων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 20. ΠΕΡΙ: Απομείωσης χρηματικής οφειλής από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ Μεγαγιάννης Αδάμ).
 21. ΠΕΡΙ: Συγκρότησης επιτροπής εισήγησης ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ Μεγαγιάννης Αδάμ).
 22. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ Μεγαγιάννης Αδάμ).
 23. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Δ & Ε ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ Μεγαγιάννης Αδάμ).
 24. Περί παραχώρησης οχημάτων του Δήμου στο σύλλογο εθελοντών δασοπυροσβεστών Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ Μεγαγιάννης Αδάμ).
 25. ΠΕΡΙ: χωροθέτησης ράμπας ανέλκυσης – καθέλκυσης μικρών σκαφών στην παραλία Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 26. ΠΕΡΙ: Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς. (Ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).
 27. ΠΕΡΙ: Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθωνος» (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΣ Ρείσογλου Αιμίλιος).
 28. ΠΕΡΙ: Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος». (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΣ Ρείσογλου Αιμίλιος).
 29. Περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΣ Ρείσογλου Αιμίλιος).
 30. ΠΕΡΙ: έγκρισης της υπ’αριθμ. 65/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος : Τροποποίηση της υπ’αριθμ.115/2015 απόφασης Διοικητικού συμβουλίου «Λήψη απόφασης που αφορά στον καθορισμό κριτηρίων ένταξης βρεφών και νηπίων καθώς και στο καθορισμό καταβολής τροφείων». (Ειδικός αγορητής:Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ-Δημοτικός Σύμβουλος Στάμου Πέτρος).
 31. ΠΕΡΙ: έγκρισης αιτήματος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος παραχώρησης οχήματος του Δήμου στο νομικό πρόσωπο, για την εξυπηρέτηση των δομών «Βοήθεια στο σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα» (Ειδικός αγορητής:Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ-Δημοτικός Σύμβουλος Στάμου Πέτρος).
 32. ΠΕΡΙ: υποβολής αιτήματος του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος που αφορά στην αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. (Ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ- Δημοτικός Σύμβουλος Στάμου Πέτρος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Αιμίλιος Ρείσογλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •