Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 20/2020

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας e-presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης τακτική, 20η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 Δ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1 ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π- Κ75/Α/30-3-2020 Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Τετάρτη 9-12-2020 και ώρα 13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. (339 – 2020 ΟΕ). – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του έργου διαπλάτυνσης και τελικής διάνοιξης της περιφερειακής οδού Μαραθώνος, αρχομένης τέρμα λεωφόρου Μαραθώνος αρχή αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου) και καταλήξεως επί της οδού Σπηλαίου Πανός. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 2. Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα αγοράς οικοπεδικής έκτασης στην Κοινότητα Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 3. Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα απόκτησης οικοπεδικής έκτασης όμορης του υπό κατασκευή Β΄ Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης για δημιουργία αύλειου χώρου στην Ά Πολεοδομική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 4. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (349 – 2020 ΟΕ). «Λήψη απόφασης περί παροχής νομικής υποστήριξης στην Επιτροπή Εκκαθάρισης της εργολαβικής σύμβασης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 5. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (174 – 2020 ΟΕ) «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών ύδρευσης έτους 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 8. Λήψη απόφασης για απόφασης περί Καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 9. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους κίνητης Περιουσίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 11. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το έτος 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 12. Λήψη απόφασης για την 10η αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 κατόπιν επιχορήγησης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 13. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου όμορου του νεκροταφείου Γραμματικού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 14. Λήψη απόφασης για την μίσθωση κυλικείου με πλειοδοτικό διαγωνισμό κατόπιν της με αρ.7/2020 απόφασης του Δ.Σ. Ε΄ Κατασκήνωσης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 15. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση σωματείων έτους 2020. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγελόπουλος)
 16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28 /20 8 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος και Έγκριση των όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Ν.Π.Δ.Δ. «Τετράπολις» για την Πράξη «Αναβάθμιση Υποδομών & Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό MIS 5035524, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Σωτηρίου)
 17. Περί αποδοχής πρότασης υλοποίησης προγράμματος σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία «Zer Stray Pawject Inc rp rate» για τα δεσποζόμενα σκυλιά και την υπογραφή σχετικής σύμβασης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου)
 18. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση για μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων. Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης 34-20) 88-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)
 19. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση σύγχρονων μέσων τοποθέτησης μέσων προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με το από 08.0 .2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας. Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα 26-20) 91-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)
 20. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση σύγχρονων μέσων τοποθέτησης μέσων προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με το από 08-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου μας. Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Βαρνάβα 27-2020) 96 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •