Διαγωνισμός υπηρεσιών αποψίλωσης- κλάδευσης-αποκομιδής

paschalis Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών αποψιλώσεων, κλαδεύσεων υψηλών επικινδύνων δένδρων κοινοχρήστων χώρων-αποκομιδής κλαδιών, σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων- αποψιλώσεων  Ε΄κατασκήνωσης και κλαδεμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 36.915,32€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδια έσοδα καθώς και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η  31η Μαΐου  ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο τρόπους:

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 30η Μαΐου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.marathon.gr ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 49447/13883/13-05-2019)

  

ΒΑΪΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ


 

Διευκρίνηση για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για αποψιλώσεις κλαδεύσεις υψηλών επικινδύνων δένδρων κοινοχρήστων χώρων-αποκομιδής κλαδιών, σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων- αποψίλωσης Ε΄κατασκήνωσης και κλαδεμάτων».

 

Διευκρινίζεται ότι, εκ παραδρομής στην παρ. 1.3 της με αριθμό πρωτ. 9234/14-05-2019 Διακήρυξης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για αποψιλώσεις κλαδεύσεις υψηλών επικινδύνων δένδρων κοινοχρήστων χώρων-αποκομιδής κλαδιών, σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων- αποψίλωσης Ε΄κατασκήνωσης και κλαδεμάτων, αναφέρεται ως καθαρή αξία του προϋπολογισμού του τμήματος 3 (ομάδα Γ) το ποσό των 12.000,00 ευρώ.

Όπως προκύπτει και από τη με αριθ. 2/2019 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, το σωστό ποσό της καθαρής αξίας της ανωτέρω ομάδας είναι 9.677,42 €.

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών


Σχολιάστε