Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Διατήρηση ειδικού συνεργάτη Δημάρχου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:   523/2019

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ του αρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
 2. Τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
 3. Τις διατάξεις της παρ 6 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011)
 4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 5. Την υπ αριθ 562/2017 απόφαση Δημάρχου με την οποία προσλήφθηκε ως ειδικός συνεργάτης του Δήμου ο Γεωργούντζος Αθανάσιος του Δημητρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 580/Γ/21-06-2017)
 6. Την υποβολή παραίτησης του κ. Η. Ψηνάκη από το αξίωμα του Δημάρχου Μαραθώνος (επιστολή προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αριθ. πρωτ. 49157/13807/10-05-2019).
 7. Την με αριθ. πρωτ. 49157/13807/13-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΛΟΡ1Κ-2ΒΤ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί αποδοχής της παραίτησης του Δημάρχου Μαραθώνος κ. Ηλία Ψηνάκη του Παναγιώτη.
 8. Το από 23-05-2019 πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» που αφορά την εκλογή νέου Δημάρχου Μαραθώνος μετά την παραίτηση του κ.Ηλία Ψηνάκη
 9. Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Ελεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή νέου Δημάρχου Μαραθώνος»
 10. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ 10/6031.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Διατήρηση του ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου  ως ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΕ) για την επικουρία του Δημάρχου Μαραθώνος κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα οικονομικά, λογιστικά, αναπτυξιακών πρακτικών, διεθνών σχέσεων και χρηματοδοτήσεων του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ πρωτ 12638/23-06-2017 υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •